Jautājums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiesu praksē Latvijā ir maz pētīts, līdz ar to ir vērojamas atšķirīgas tendences, izlemjot līdzīga rakstura lietas. Lai vienveidotu tiesu lēmumu pieņemšanas praksi un novērstu nepilnības, Augstākā tiesa apkopojusi un analizējusi judikatūras atziņas šo lietu izskatīšanā. Pētījumu veikusi Judikatūras nodaļas kopīgi ar Senāta Civillietu departamentu.

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir atsevišķs tiesvedības veids ar savām īpatnībām un noteikumiem, kas raksturīgi tikai un vienīgi šim tiesvedības veidam. Tas ir vienkāršots un paātrināts process, kurā nav pieļaujami parādnieka iebildumi. Pieteikums tiek izlemts rakstveida procesa ietvaros, pamatojoties tikai uz kreditora iesniegtajiem Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 404.pantā norādītiem dokumentiem.

Galvenā uzmanība Augstākās tiesas pētījumā ir veltīta saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komercķīlu (Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts) un pēc notariāli apliecinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu (CPL 400.panta pirmās daļas 2.punkts).

Pētījums ir balstīts uz rajonu (pilsētu) tiesu lēmumiem saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas tiesvedībā, kā arī uz Augstākās tiesas Senāta tiesiskajām atziņām, kas veido judikatūru šajā specifiskajā tiesvedībā. Pārsvarā ir izvērtēta tiesu prakse par 2008. gadu un 2009.gadu, vienlaikus vēršot uzmanību, ka tiesību normas par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiek pastāvīgi pilnveidotas atbilstoši to jēgai un mērķim.

Analizējot tiesu praksi, Senāts secinājis, ka neskaidrības tiesām nereti rada jautājums par to, vai bezstrīdus piespiedu izpildei pēc CPL 400.panta pirmās daļas 1.punkta tiek nodota pamatsaistība vai šīs saistības izpildei kalpojošā akcesorā saistība, tas ir, hipotēka vai komercķīla.

Daudzos gadījumos netiek ņemta vērā šīs tiesvedības īpatnība – vērtēt pieteikumu un tam pievienotos dokumentus tikai un vienīgi pēc CPL noteiktajiem saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas formālajiem kritērijiem, neanalizējot saistību materiāli tiesiskos pamatus, kas ir raksturīgi prasības tiesvedībai. Praksē ir vērojama tendence, ka tiesneši pieņemtos lēmumus motivē ar materiālo normu izvērtēšanu, kas nav prasīts šajā tiesvedībā.

Ar pētījumu par tiesu praksi saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā var iepazīties Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās. Pētījuma rezultātā izdarītie secinājumi ir tiesām rekomendējoši, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211