Augstākās tiesas (AT) Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa, sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi tiesu praksi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 276.1.panta 4.daļas un 416.panta 4.daļas normu piemērošanā.  

Pētījuma mērķis bija atklāt tiesu prakses raksturīgākos momentus minēto Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normu piemērošanā, attīstības tendences, problēmjautājumus un ieteikt to risināšanas iespējamos veidus. Vispārinājuma izstrādes gaitā izpētītas 577 dažādās Latvijas tiesās izskatītas krimināllietas.

Lietu izpēte pierāda, ka kriminālprocesuālie mērķi – krimināllietu ātrāka izskatīšana un kriminālprocesa vienkāršošana ir sasniegti. Konstatētie trūkumi un atšķirības, sagatavojot krimināllietas izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes vai tās izskatot, saistāmas ar apstākli, ka iespēja neizdarīt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā ir ieviesta salīdzinoši nesen.

Ar 2002. gada 20. jūnija likumu „Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” kodekss papildināts ar 2761 pantu , kas nosaka, kādos gadījumos var neizdarīt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā, un izdarīti grozījumi KPK 416. pantā, kas nosaka iztiesāšanas kārtību saīsinātā procesa kārtībā. Šis likums stājās spēkā 2002. gada 1. novembrī.

Vispārinājums nosūtīts Ģenerālprokuroram, Tieslietu ministrei, Saeimas juridiskajai komisijai un Tiesu administrācijai nosūtīšanai visām tiesām. Tāpat vispārinājuma rezultāti apspriesti AT organizētajā seminārā apgabaltiesu tiesnešiem.

Vispārinājums atrodams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesībās

Vispārinājuma tekstu skatīt šeit.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv