Augstākā tiesa ik gadu apkopo tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem. Šogad, ņemot vērā lietu, kas saistītas ar valsts dienesta attiecībām, lielo skaitu un judikatūras atziņu nozīmību tajās, apkopota tiesu prakse šajā lietu kategorijā.

Diezgan plašā tiesu prakse par valsts dienesta attiecību izbeigšanu ir skaidrojama ne tikai ar amatpersonu skaita samazināšanu valsts pārvaldē 2008.–2010. gadā, bet arī ar nepietiekamu šā jautājuma reglamentāciju normatīvajos aktos.

Apkopojumu veidojis juridisko zinātņu doktors Edvīns Danovskis sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu

Apkopojumā apzināta tiesu prakse, kas skar valsts dienesta attiecības ar ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, karavīriem, kā arī tiesnešiem un prokuroriem. Apkopojumā nav ietverti jautājumi, kas saistīti ar tiesnešu disciplināro atbildību, jo šie jautājumi nav pakļauti administratīvo tiesu kontrolei, kā arī nolēmumi par citām iestādei īpaši pakļautām personām, piemēram, ieslodzītajiem.

Tiesu prakses apkopojumā izmantoti Administratīvās apgabaltiesas un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi, kas pieņemti laikā no 2007. gada līdz 2013. gada martam – izmantotas 125 nolēmumos paustas atziņas.

Kā norāda Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, apkopojuma mērķis ir dot iespēju sabiedrībai iepazīties ar līdz šim tikai daļēji publicētu tiesu nolēmumu atziņām, kā arī veicināt tiesisku un pamatotu iestāžu lēmumu pieņemšanu un vienotu tiesu praksi turpmākajās lietās, kas saistītas ar valsts dienesta attiecībām. Vienlaikus vēršama uzmanība tam, ka pirms minēto tiesu prakses atziņu izmantošanas ir jāpārliecinās, vai nav veikti grozījumi piemērojamajos normatīvajos aktos un līdz ar to vai apkopojumā minētās tiesu prakses atziņas vēl joprojām ir aktuālas.

Ar apkopojumu „Tiesu prakse lietās par valsts dienestu. 2007.–2013. gads” var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā pie tiesu prakses apkopojumiem administratīvajās tiesībās, skatīt šeit: //lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/administrativajas-tiesibas/

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211