Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa un Senāta Civillietu departaments veikuši tiesu prakses apkopojumu, izšķirot strīdus par darba līguma izbeigšanos vai grozīšanu.

Apkopojumā analizēti Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi lietās, kas izskatītas kasācijas kārtībā laika posmā no 2003.gada sākuma līdz 2004.gada novembrim.

Statistikas dati liecina, ka strīdu skaits, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, tiesās turpina pieaugt. 2003.gadā Senāts izskatīja 34 lietas, no tām 30 bija saistītas ar prasību par atjaunošanu darbā. 2004.gadā līdz decembrim izskatītas jau 50 šīs kategorijas lietas, no tām 44 lietas saistītas ar prasību par atjaunošanu darbā.

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas vadītāja Zigrīda Mita informēja, ka vispārinājumā ar tiesu prakses piemēriem apskatīti tādi darba tiesisko attiecību institūti, kā darba devēja uzteikuma tiesiskais pamats, darba līguma uzteikšanas kārtība, darba līguma grozīšana. Īpaša uzmanība pievērsta prasībai par atjaunošanu darbā – tās pamats, prasības iesniegšanas termiņš un atlīdzības par darba piespiedu kavējumu piedziņa. Uzmanība pievērsta tādam jēdzienam kā darbinieka prettiesiska rīcība.

Pētījuma autori secina, ka kopumā pirmās instances un apelācijas instances tiesas pareizi piemēro Darba likuma normas, tomēr dažkārt nav vienveidības materiālo tiesību normu tulkošanā un piemērošanā. Tāpat ir konstatēti arī būtiski materiālo un procesuālo normu pārkāpumi.

Vispārinājums nosūtīts Tieslietu ministrei Solvitai Āboltiņai ar priekšlikumu par semināru organizēšanu pirmās un apelācijas instances tiesu tiesnešiem, kas sekmētu vienveidīgas tiesu prakses veidošanos. Tiesu prakses apkopojums nosūtīts arī Ģenerālprokuroram, Saeimas Juridiskajai komisijai un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

Vispārinājuma rezultāti apspriesti Augstākās tiesas organizētajā seminārā apgabaltiesu tiesnešiem 2004.gada 10.decembrī.

Pilns tiesu prakses vispārinājuma teksts pieejams Augstākās tiesas interneta lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās.

Apkopojuma tekstu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv