Trīs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Doktorantūras studiju kursa zinātniskie pētnieki sava promocijas darba pētījumus izvēlējušies veikt sadarbojoties ar Augstāko tiesu. Viens no viņiem – Dāvids Blehmanis – pagājušajā nedēļā Senāta Civillietu departamenta un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvjiem prezentēja sava pētījuma plānu, kā arī uzklausīja ieteikumus, kādiem jautājumiem būtiski pievērst uzmanību.

Augstākās tiesas un Juridiskās fakultātes sadarbība doktorantu atbalstam notiek jau otro gadu.

Šajā gadā Augstākā tiesa jau vienojusies par trīs sadarbības projektiem: Reinis Odiņš izstrādā pētījumu „Izaicinājumi un iespējamie tiesiskie risinājumi saistībā ar negatīvās atzīšanas prasību civilprocesā”, Zane Norenberga – „Tiesas atziņas par ekonomiska rakstura pierādījumu, kuru avots ir ekonomiskā analīze, ticamību un pietiekamību” un Dāvids Andris Blehmanis – „Vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskās sekas”.

Pagājušajā mācību gadā pētījumu izstrādāja Zoja Bruģe par tēmu „Tiesu prakses apkopojums būvniecības lietās 2019–2020, aktualizējot tiesu prakses apkopojumu būvniecības lietās 2013–2018”. Savukārt Oskars Kulmanis veica pētījumu “Procesuālo pilnvaru līdzvērtība”.

Augstākā tiesa sniedz atbalstu, nodrošinot pētniecības vajadzībām nepublicētu nolēmumu pieejamību, kā arī sniedz zinātniskā darba kvalitātes novērtējumu.

 

Informāciju sagatavoja

Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211