Plaši apmeklēta un par vērtīgu atzīta bija Senāta un tiesu palātu izveidošanas 15. gadadienai veltītā starptautiskā konference „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā”, ko oktobrī Augstākā tiesa rīkoja sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Lai konferencē paustās atziņas saglabātu vēsturei un darītu pieejamas plašākai sabiedrībai, izdots konferencei veltīts „Augstākās tiesas Biļetens”, kurā publicēti konferences materiāli - uzrunas, referāti un apsveikumi, kā arī pārskats par Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas darbu.

Biļetenā publicēti juridisko zinātņu doktoru Kalvja Torgāna, Jāņa Rozenfelda, Kristīnes Stradas-Rozenbergas, Valentijas Liholajas, Jautrītes Briedes, Daigas Rezevskas, doktorantu Jāņa Plepa un Māra Vainovska, Latvijas pārstāvju Eiropas tiesās - Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egila Levita, Vispārējās tiesas tiesneses Ingrīdas Labuckas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses Inetas Ziemeles, kā arī ārvalstu viesu - Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētājas, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidentes Irmgardes Grisas, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Gintara Križeviča un Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Marta Raska referāti. Ziņojumu tematika aptver gan judikatūras teorētiskos, gan praktiskās veidošanas aspektus civiltiesībās, krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās, sniedz ieskatu Latvijas Senāta vēsturiskajā pieredzē, kā arī šodienas starptautiskajā pieredzē.

„Augstākās tiesas Biļetens” izdots 500 eksemplāru tirāžā. To saņems Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.

Ar šo konferencei veltīto izdevumu Augstākā tiesa atjauno vēsturisku tradīciju izdot juridiski informatīvu un izglītojošu izdevumu - „Augstākās tiesas Biļetenu”, kāds iznāca trīsdesmit piecus gadus - no 1958. līdz 1993. gadam. Tas bija žurnāls ar ļoti ierobežotu apjomu, ierobežotu tematiku, kas visus gadus darbojās tikai sabiedriskā kārtā, balstoties uz redkolēģijas locekļu entuziasmu. Kā 1990. gadā atzīmēja toreizējais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, šis biļetens visus tos gadus bija vienīgais juridiskais periodiskais izdevums, kurš spēja saglabāt latviešu juridiskās terminoloģijas tīrību. No tā mācījās veselas juristu paaudzes.

Augstākā tiesa plāno atjaunoto Biļetenu izdot divreiz gadā.

Biļetena 2010. gada novembra numuru skatiet šeit.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211