Augstākās tiesas | Senāta misija ir tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi kasācijas instancē – noteikts tiesas darbības stratēģijā turpmākajiem pieciem gadiem.

Stratēģijā 2021.–2025.gadam izvirzīti pieci Augstākās tiesas prioritārie darbības virzieni: 1) stabilas judikatūras veidošana, 2) efektīva kasācijas procesa nodrošināšana, 3) resursu izmantošanas un iekšējo procesu efektivizēšana, 4) sadarbība un dialogs, 5) sabiedrības informēšana un izglītošana.

Noteiktas galvenās darbības jeb rīcības katrā no šiem virzieniem, kā arī uzdevumi, lai tās īstenotu.

Lai veidotu stabilu judikatūru, tiks stiprināts iekšējais dialogs Senātā starp departamentiem, kā arī sadarbība ar pirmās un otrās instances tiesām. Paplašināta Senāta judikatūras un tiesu prakses pieejamība.

Efektīva kasācijas procesa nodrošināšanai paredzēts pilnveidot lietu apriti Senātā un izstrādāt nolēmumu sagatavošanas vadlīnijas. Lai Senāts saņemtu kvalitatīvas kasācijas sūdzības un pieteikumus, plānots sagatavot labās prakses ieteikumus lietas dalībniekiem. Tā kā efektīva tiesas procesa nodrošināšanā galvenā loma ir tiesnesim, tiek domāts gan par labāko juristu piesaisti senatora amatam, gan par senatoru prasmju pilnveidošanu, kā arī senatoru atbalsta dienesta kapacitātes stiprināšanu.

Tiks attīstīts pārskatāms tiesas iekšējās darbības modelis, lai racionāli izmantotu iekšējos resursus, tehnoloģiju sniegtās iespējas un darba vidi efektīva darba nodrošināšanai.

Kā vienu no stratēģiskajām prioritātēm Augstākā tiesa izvirzījusi sadarbību un dialogu gan Tieslietu padomes, gan valsts konstitucionālo orgānu sadarbības ietvaros. Kā savu uzdevumu tiesa redz juridiskās domas un juridiskās kultūras attīstīšanu un arī Latvijas pārstāvību starptautiskās tieslietu organizācijās un starptautisko un pārnacionālo tiesu tīklos.

Nemainīgi kā savu prioritāti Augstākā tiesa noteikusi arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu – ar atvērtu un proaktīvu Augstākās tiesas komunikāciju, sadarbību ar skolām, augstskolu juridiskajām fakultātēm un žurnālistiem. Tiks turpināts apkopot Latvijas Senāta un atjaunotā Senāta vēsturi, lai to izmantotu tiesas darbā.


Augstākās tiesas darbības stratēģiju skatiet šeit

Tā pieejama Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Par Augstāko tiesu/ Darbība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211