Augstākā tiesa piedāvā tiesību zinātņu maģistratūras un doktorantūras studentiem studiju darbiem izvēlēties tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Senāta nolēmumos paustās atziņas.

Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas tīmekļvietnes judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kurās būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.

Pētniecības darbs ir studenta patstāvīgs darbs, un tas nozīmē patstāvīgi veiktu nolēmumu meklēšanu, izmantojot publiski pieejamās nolēmumu datubāzes un apkopojumus. Taču nepieciešamības gadījumā Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās papildu atbalstu studentu pētniecības darbam.

Veiksmīga rezultāta gadījumā studentiem tiks dota iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Piedāvātās tēmas ir gan krimināltiesību un kriminālprocesa, gan civiltiesību un civilprocesa, gan arī administratīvajās tiesībās. Atsevišķas tēmas ir par vispārējām aktualitātēm tiesvedībā, kā arī studenti aicināti pievērsties Senāta vēstures pētniecībai.

Augstākās tiesas piedāvātās tēmas 2022./ 2023.mācību gadā

Aktualitātes tiesvedībā un Senātā

 1. Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība).

 2. Senāta vēsture.

Krimināltiesības un kriminālprocess

 1. Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana, izvēloties lietas iztiesāšanas veidu – mutvārdu vai rakstveida procesā

 2. Jautājuma par iespējamu tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu izvērtējums

 3. Kriminālprocesa likuma 455.panta trešajā daļā paredzēto tiesas tiesību izmantošana, efektīvas Krimināllikuma normu piemērošanas un krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē nodrošināšanai

 4. Nosacītas notiesāšanas piemērošanas nosacījumu izvērtēšana

 5. Noteiktā laika periodā veiktu vairāku nodarījumu, kas paredzēti vienā un tajā pašā Krimināllikuma Sevišķās daļas normā, kvalifikācija 

Civiltiesības un civilprocess

 1. Valdes locekļa tiesības uz atlīdzību

 2. Atlīdzība darba tiesiskajās attiecībās

 3. Negodprātīga tiesību izmantošana civilprocesā

 4. Par Civilprocesa likuma 5. panta sestajā daļā noteikto pienākumu

 5. Tiesas izdevumu piespriešanas aktualitātes

 6. Parādnieka pienākumi fiziskās personas maksātnespējas procesā

 7. Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību

Administratīvās tiesības

 1. Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības

 2. Būvniecības tiesību un teritorijas plānošanas jautājumi

 3. Tiešo un netiešo pierādījumu izmantošana nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas vērtēšanā

 4. Pasūtītāja rīcības brīvība publiskajos iepirkumos

 5. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts un maksātājs

 6. Problemātika lietās par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

 

Augstākās tiesas ieteikto tēmu saraksts tiks nosūtīts augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Plašāku informāciju skatiet šeit

Pieteikuma veidlapa

Papildu informācija par studiju darbu pēc Augstākās tiesas ieteikuma – Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā: tālrunis 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211