Augstākā tiesa tiesību zinātņu maģistrantiem un doktorantiem piedāvā iespējamās studiju darba tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas.

Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu studentu pētniecības darbam, kā arī veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēju par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Piedāvātās tēmas ir gan krimināltiesību un kriminālprocesa, gan civiltiesību un civilprocesa, gan arī administratīvajās tiesībās. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.​

Ņemot vērā, ka 2020.gadā tiks atzīmēti 25 gadi, kopš atjaunots Augstākās tiesas Senāts, šogad papildus tiek ieteiktas arī pētniecības tēmas par vispārīgiem kasācijas instances darbības jautājumiem.

Augstākās tiesas piedāvātās tēmas:

Kasācijas instances darbība

 • Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība)
 • Kasācijas instances vēsture un attīstība Latvijā
 • Senāta nolēmumu argumentācijas attīstība

Krimināltiesības un kriminālprocess

 • Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā
 • Kompensējošais mehānisms (labvēlīgās sekas) tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā
 • Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (Krimināllikuma 218.pants)

 Civiltiesības un civilprocess

 • Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību
 • Strīdi, kas saistīti ar preču zīmju aizsardzību
 • Negodīgi līgumu noteikumi līgumos ar patērētāju

Administratīvās tiesības

 • Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 • Būvniecības tiesību jautājumi
 • Pievienotās vērtības nodokļa jautājumi
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas pienākuma jautājumi

Augstākās tiesas ieteikto tēmu saraksts tiks nosūtīts augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Papildu informācija par studiju darbu pēc Augstākās tiesas ieteikuma – Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā: tālrunis 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211