Lai nodrošinātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) nolēmumu pieejamību tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, tādējādi sekmējot ECT nolēmumu plašāku un daudzpusīgāku izmantošanu, Augstākās tiesas elektroniskajā sistēmā iekšējai lietošanai jau vairākus gadus tiek apkopoti latviski tulkoti ECT nolēmumi. Nu šī informācija, paplašināta un sistematizēta, publiskota arī Augstākās tiesas publiski pieejamajā mājas lapā internetā, līdz ar to izmantojama ikvienam interesentam.

Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā „Judikatūra/ ECT nolēmumu arhīvs” lasāmi latviski tulkoti ECT spriedumi un lēmumi, kas pieņemti kopš 2001. gada. Gandrīz visi tie ir lietās pret Latviju, taču ir arī atsevišķi ECT nolēmumi, kurās atbildētāja nav Latvija, bet kuros ir minēti arī Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībai būtiski fakti. Šobrīd publiskoti un sistematizēti jau 106 ECT spriedumi, lēmumi vai kopsavilkumi par nolēmumiem. Krājums tiks papildināts arī turpmāk.  

Daļa no šiem spriedumiem un lēmumiem ir publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pie šīm publikācijām norādīts laikraksta numurs un publicēšanas datums. Daļu nolēmumu, kas nav bijuši publicēti, Augstākās tiesas ECT nolēmumu krātuvei nodevis Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs.

Lai ECT spriedumi un lēmumi būtu pārskatāmāk un ērtāk izmantojami, tie ir sistematizēti atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un tās protokoliem. Sistematizāciju veikusi Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju.

„Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi pievērš uzmanību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pareizai piemērošanai. Lai samazinātu pieteikumu pret Latviju skaitu ECT, visām tiesām vajadzētu šos lēmumus pētīt un izmantot, lai lietas izspriestu ne tikai materiāli pareizi, bet arī pareizi ievērotu procesuālās normas. Ikvienam tiesnesim ik pa brīdim jāielūkojas ECT spriedumos – tur ir principi un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas standarti, kas, spriežot tiesu, jāpiemēro tā, kā tos ir iztulkojusi ECT,” saka Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš.

Savukārt Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine norāda: „Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir saistoša Latvijai no 1997. gada 27. jūnija, tas ir gandrīz 15 gadus. Konvencijas 1. pants paredz, ka dalībvalstīm ir jānodrošina ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, Konvencijā minētās tiesības un brīvības. Savukārt saskaņā ar Konvencijas 46. pantu, valstis apņemas ievērot galīgos Tiesas spriedumus ikvienā lietā, kurā tās ir puses. Šī mērķa īstenošana dzīvē nav iespējama, ja pašas personas, kas bauda Konvencijā garantētās tiesības, kā arī nacionālais likumdevējs, izpildvara un tiesu vara nezin Konvencijas saturu un tās piemērošanas praksi. Līdz ar to ir vitāli svarīgi nodrošināt pēc iespējas plašāku pieeju gan pašas Konvencijas tekstam, gan arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Šī informācija ir jo īpaši svarīga tiesvedības laikā nacionālajās tiesās, jo tā būtiski palīdz nacionālo tiesību normu interpretācijā, kā arī ļauj savlaicīgi identificēt iespējamo nacionālo tiesību normu neatbilstību Satversmei un/vai Konvencijai, kas savukārt var kļūt par pamatu vēršanai Satversmes tiesā. Jāsaka, ka prakse rāda, ka absolūti lielāko jautājumu skaitu var atrisināt, atbilstoši piemērojot un interpretējot spēkā esošās nacionālās tiesību normas, ņemot vērā arī attiecīgās Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas. Šāda pieeja ir visefektīvākais līdzeklis pret starptautisko tiesvedību, kas daudzos gadījumos nedara godu Latvijai kā demokrātiskai valstij.”

Šobrīd tulkojumi latviešu valodā tiek nodrošināti Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem lietās, kurās Latvija ir atbildētājs. Inga Reine cer, ka jau tuvākajā nākotnē radīsies iespēja iztulkot latviešu valodā arī citus svarīgus Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un būs iespēja regulāri un operatīvi ievietot Augstākās tiesas mājas lapā jaunākos Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu tulkojumus.

Augstākā tiesa un Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs pauž abpusēju gandarījumu par sekmīgo sadarbību, kuras rezultātā nozīmīgajā Konvencijas jubilejas gadā tieši Augstākās tiesas mājas lapā, kurā jau ir atrodama pašas Augstākās tiesas judikatūra, izveidota sadaļa ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu tulkojumiem latviešu valodā. „Šāda centralizēta pieeja augstākās nacionālās tiesu instances un starptautiskās tiesas nolēmumiem būtiski atvieglos informācijas meklēšanu gan iedzīvotājiem, gan studentiem, gan juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī pašiem tiesnešiem. Neapšaubāmi, tas veicinās izpratni par cilvēktiesībām un to ievērošanu gan Latvijas likumos, gan arī praksē,” uzskata Inga Reine.

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu sadaļu Augstākās tiesas mājas lapā skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211