Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi pirmās instances tiesu praksi soda noteikšanā lietās par patvaļīgu koku ciršanu, tīšu vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu apreibinošu vielu iespaidā. Tā kā šādas lietas tiesa atsevišķos gadījumos var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes tiesas izmeklēšanas laikā, apkopojumā cita starpā analizēta tiesu prakse pierādījumu pārbaudes veikšanā vai neveikšanā tiesas izmeklēšanā. Apkopojumā aplūkoti 530 krimināllietu materiāli no 33 pilsētas/rajona tiesām.

Statistikas dati liecina, ka lielākā krimināllietu daļa izskatīta, tiesas izmeklēšanas laikā pierādījumus nepārbaudot. Pierādījumu pārbaude ir notikusi 109 gadījumos (19%), savukārt 465 gadījumos (81%) lietas izskatītas bez pierādījumu pārbaudes. Apkopojuma autori secina, ka tiesas aktīvi izmanto Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 276.1 pantā paredzēto iespēju izskatīt krimināllietas bez pierādījumu pārbaudes. Turklāt, izvērtējot tiesu spriedumus, nav konstatēts, ka pierādījuma pārbaudes veikšana vai neveikšana ietekmētu tiesājamajiem piespriestā soda veidu un mēru.

Pētījuma autori atzīst, ka tiesu prakse minēto kategoriju lietās ir konsekventa, proti, piespriestā soda veids un mērs nav atkarīgs no tā, kura tiesa izskata konkrētu krimināllietu. Pārsvarā tiesas uzskata, ka par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu jāpiespriež sodi, kuri nav saistīti ar personu izolāciju no sabiedrības.

Apkopojumā nobeigumā sniegti arī ieteikumi tiesām noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijā un lietas apstākļu novērtēšanā.

Tiesu prakses apkopojums nosūtīts tieslietu ministrei, Tiesu administrācijai, Ģenerālprokuratūrai un Saeimas Juridiskajai komisijai. Tas pieejams arī Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesībās.

Apkopojuma tekstu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autori: Gatis Bārdiņš un Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 6511634