Tiesu sistēmai pakāpeniski ieviešot e-lietu un izveidojot e-lietas portālu, ir izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos par tiesu informācijas pieejamību. Augstākā tiesa, iepazīstoties ar piedāvāto grozījumu projektu, rosina noteikt plašāku un skaidrāk definētu tiesību uz tiesu informācijas pieejamību.

Papildinot Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, Augstākā tiesa rosina noteikt, ka tiesu nolēmumi pseidonimizētā veidā būtu pieejami bez maksas. Tas attiektos gan uz e-lietas portālā ievietotajiem nolēmumiem, gan individuāli pieprasītajiem, ja to pieejamība nebūtu nodrošināta minētajā portālā.

Augstākā tiesa rosina arī noteikt, ka izņēmuma gadījumā ir pieļaujams publicēt nolēmumus, kas vēl nav stājušies spēkā, kā, piemēram, tas tika darīts tā sauktajā Zolitūdes krimināllietā, kā arī tiesu prakses pieejamības un vienveidības nodrošināšanas nolūkā – slēgtā tiesas procesā pieņemtus nolēmumus, aizklājot informāciju, kas saskaņā ar tiesību normām nav izpaužama.

Savukārt lietas materiāli pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas paliek kā ierobežotas pieejamības informācija, kuru var saņemt, pamatojot savu pieprasījumu un norādot šīs informācijas izmantošanas mērķi.

Viens no tiesību uz taisnīgu tiesu elementiem ir publiskuma princips, kas garantē sabiedrības tiesības sekot līdzi, kā tiesas pilda savu tiesas spriešanas funkciju. Atkāpes no šā principa ir pieļaujamas tikai tad, ja konkrētā gadījumā ir aizsargājama cita būtiska interese, kurai konkrētajos apstākļos ir dodama priekšroka. Senāts jau 2021.gada 10.marta blakus lēmumā lietā Nr.SKA-70/2021 Tieslietu ministrijai uzdeva konceptuāli risināt slēgtā procesā pieņemtu nolēmumu un lietas materiālu pieejamības jautājumu. Iepazīstoties ar sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 123 „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas” Augstākā tiesa secina, ka piedāvātie grozījumi nerisina konceptuālās problēmas, kā arī neveido pamatu vienotai izpratnei par tiesu nolēmumu un lietu materiālu pieejamību.

Augstākā tiesa ir sagatavojusi likuma “Par tiesu varu” 3.1nodaļas „Informācijas pieejamība” jaunu redakciju, kuru nosūtījusi tieslietu ministram. Papildus Augstākā tiesa vērsusi uzmanību gan uz virkni starptautisko organizāciju vadlīniju, kuros atrodamas norādes par nolēmumu pieejamības jautājumu risināšanu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022.gada 2.jūnija spriedumā lietā „Straume v. Latvia” izteiktajiem tiesas apsvērumiem.

 

Informāciju sagatavoja

Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211