Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu revīziju par Augstākās tiesas 2008.gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību un atzinusi, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli.

Valsts kontrole norāda, ka nav atklājusi būtiskas neatbilstības revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās. Ir konstatētas atsevišķas nepilnības, bet neviena no tām nav augstas prioritātes.

Starp nepilnībām, kuru novēršanu Valsts kontrole atzīmējusi kā vidēju prioritāti, ir tādu pabalstu un kompensāciju veidu paredzēšana Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kas nav tieši noteikti likumā „Par tiesu varu” un Darba likumā, bet kurus Augstākā tiesa noteikusi ar iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Augstākā tiesa uzskata, ka darbinieku tiesības līdzās darba algai, piemaksām un prēmijām saņemt arī cita veida atlīdzību saistībā ar darbu ir noteiktas Darba likumā un nav pamata uzskatīt, ka likumdevējs nebūtu vēlējies minētās tiesības piešķirt tiem darbiniekiem, kas strādā tiesā.

Tāpat arī likumā „Par tiesu varu” ir noteikti gadījumi, kad valstij ir pienākums tiesnesim izmaksāt pabalstus un kompensācijas, tomēr no likuma neizriet, ka tiesnesim nevarētu tikt izmaksāti arī citi pabalsti un kompensācijas.

Augstākā tiesas uzskata, ka tiesiskās noteiktības labad būtu nepieciešams, lai šie darba samaksas veidi tomēr būtu skaidri noteikti likumā, kā tas, piemēram, ir Valsts civildienesta likumā. Tāpēc Augstākā tiesa apņemas vērst likumdevēja uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu un aicina to darīt arī Valsts kontroli.

Jāpiezīmē, ka, ņemot vērā likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” un finansējuma samazinājumu atbilstoši grozījumiem likumā ”Par valsts budžetu 2009.gadam”, Augstākās tiesas iekšējie normatīvi par pabalstu un kompensāciju piešķiršanu tiesnešiem un darbiniekiem 2009.gadā nav spēkā.

Otrs vidējas prioritātes Valsts kontroles ieteikums, analizējot revīzijas gaitā konstatētās vidējas nepilnības, ir uzlabot Augstākās tiesas darba laika uzskaites kārtību, lai nodrošinātu tiesnešu un darbinieku faktiski nostrādāto stundu uzskaiti.

Augstākā tiesa to darīs, vienlaikus vēršot uzmanību, ka tiesnešu darba tiesiskās attiecības neregulē Darba likums, bet likums „Par tiesu varu”, kas nenosaka ne dienas, ne nedēļas darba laika ilgumu tiesnešiem.

Citus Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā norādītos ieteikumus, kam norādīta zema prioritāte, Augstākā tiesa jau daļēji ir ieviesusi.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211