Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa un Civillietu tiesu palāta apkopojusi apgabaltiesu praksi par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu. Apkopojumā aplūkota izsoles sākumcenas noteikšana, zemesgrāmatā ierakstīto parādu un apgrūtinājumu dzēšana, kā arī nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izpildot tiesas spriedumu. Apkopojumā izmantotas 156 lietas, kas izskatītas 2004.gada pirmajā pusgadā.

Pētījumā atzīts, ka tiesu izpildītāji dažādi tulko "Civilprocesa likuma" noteikumus par izsoles sākumcenas noteikšanu. Trūkst arī vienotas prakses nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas noteikšanā, kad izsole notiek uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesa ietvaros. Tāpat vienotas nostājas nav saistībā ar zemesgrāmatā ierakstīto parādu un apgrūtinājumu dzēšanu.

Pētījumā ir ietverti ieteikumi likumu vienveidīgai piemērošanai. Piemēram, pētot nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu, apkopojuma autori pievērsušies "Civilprocesa likuma" 604.panta izpratnei. Minētajā pantā noteikts, ka par nekustamā īpašuma vērtību norādāma zemesgrāmatā ierakstītā vērtība. Apkopojuma autori norāda, ka ar „zemesgrāmatā ierakstīto vērtību” jāsaprot nekustamā īpašuma tirgus, nevis praksē bieži izmantotā kadastrālā vērtība.

Lai nodrošinātu vienotu likumu piemērošanu, ir nepieciešami grozījumi "Civilprocesa likumā" un likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju". Augstākā tiesa lūgusi tieslietu ministri apsvērt iespēju sagatavot attiecīgus likumu grozījumus.

Tiesu prakses apkopojums ir pieejams Augstākās tiesas www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās.

Apkopojuma tekstu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395