Piemērojot līgumsodu, ir jāievēro Satversmē ietvertie tiesiskuma, taisnīguma un tiesisko attiecību dalībnieku vienādas aizsardzības principi, nenoliedzot līgumu brīvību, bet nepieļaujot tādu līgumsoda un citu līdzekļu pielietošanu, kas pārmērīgas bardzības dēļ ekonomiski iznīcina pusi vai neliela pārkāpuma dēļ atņem tai izredzes uz sekmīgu darbību ilgtermiņā. Tiesas pienākumu ir vērtēt, vai līgumā nav noteikts neproporcionāli liels līgumsods un vai līguma noteikumi, nostādot patērētāju neizdevīgā stāvoklī, nav pretrunā ar labas ticības principu – norādīts Augstākās tiesas veiktajā apkopojumā par tiesu praksi līgumsodu piemērošanā.

Līgumsods – blakus galvojumam, ķīlai (hipotēkai) un rokasnaudai – ir viens no visbiežāk pielietotajiem saistību tiesību pastiprināšanas veidiem. Līgumsoda regulējums Civillikumā dod plašas iespējas to noteikt dažādos veidos un apmērā, un tieši līgumsoda apmēra jautājumi kļūst par daudzu tiesā izskatāmu lietu galveno strīda priekšmetu. Šādu strīdu izskatīšanā tiesām nākas piemērot ne tikai konkrētas Civillikuma normas, bet, pildot pienākumu nodrošināt taisnīgus spriedumus, vadīties arī pēc Civillikuma noteikumiem par tiesību izlietošanu labā ticībā un tādu darījumu spēkā neesamību, kas vērsti uz likumiem vai labiem tikumiem pretējiem mērķiem vai likumu apiešanu, kā arī patērētāju tiesību īpašas aizsardzības normām. Taču tiesu praksē parādās arī citi ar līgumsodiem saistīti jautājumi, kas kļūst par Augstākās tiesas Senāta izskatīšanas priekšmetu.

Tiesu prakses apkopojumā izpētīts vairāk nekā 400 Senāta nolēmumu – gan Senāta spriedumi un lēmumi, gan arī senatoru kolēģijas rīcības sēžu lēmumi, kas pieņemti laikā no 2008. gada janvāra līdz 2013. gada aprīlim. Daļa šo spriedumu ir publicēti Augstākās tiesas mājaslapā, bet apkopojumā iekļauti arī daudzi iepriekš nepublicēti. Tāpat nolūkā sniegt dziļāku ieskatu kādā konkrētā jautājumā tiesu prakses apkopojumā iekļauti atsevišķi pirmās un apelācijas instances tiesas nolēmumi.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavojis senators Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns un senatora palīgs Gunvaldis Davidovičs, apkopojums akceptēts Senāta Civillietu departamenta senatoru sanāksmē.

Apkopojuma autori vērš uzmanību uz to, ka laikā, kad pētāmie nolēmumi jau bija atlasīti un tapa šis tiesu prakses apkopojums, Saeima 2013. gada 20. jūnijā pieņēma likumu „Grozījumi Civillikumā”, kas būs spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Šie grozījumi būtiski ietekmēs Latvijas tiesu praksi. Līdz ar to spēkā stāšanos daļa šajā apkopojumā norādīto risinājumu zaudē aktualitāti. Tiesām, vadoties no apkopojumā atrodamajām Senāta atziņām, nav „akli” jāseko pirms Civillikuma grozījumiem paustajām Senāta tēzēm, bet saprātīgi jāvērtē, cik tās atbilst Eiropas Savienības tiesas praksei un Civillikuma grozījumiem līgumsoda regulējumā un varētu būt noderīgas katra konkrētā strīda izskatīšanā.

Apkopojums „Tiesu prakse līgumsodu piemērošanā” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211