Augstākā tiesa vērš uzmanību uz normatīvā regulējuma trūkumu tādu tiesu lietu izskatīšanai, kas saistītas ar Konkurences padomes izpilddirekcijas darbībām, iekļūstot un veicot pārmeklēšanu tirgus juridisko personu vai to darbinieku īpašumos.

Tiesu prakses apkopojums, ko veikusi Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa, un secinājumi un ieteikumi, kas apspriesti Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē, nosūtīti Tieslietu ministrijai un Konkurences padomei, lai tās izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus Konkurences likumā. Tiesu prakses apkopojums nosūtīts arī ģenerālprokura un tiesībsarga zināšanai.

Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punkts nosaka, ka Konkurences padomes izpilddirekcija, padomes vārdā veicot tirgus uzraudzību vai izmeklējot Konkurences likuma vai Reklāmas likuma pārkāpumus, pamatojoties uz tiesneša lēmumu, ir tiesīga policijas klātbūtnē bez iepriekšēja brīdinājuma iekļūt tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības un to darbinieku īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos objektos un veikt to piespiedu pārmeklēšanu un tajos esošo mantu un dokumentu, tai skaitā elektroniskās informācijas sistēmā saglabāto datu apskati. Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka dokumenti vai mantas, kas varētu kalpot par pierādījumu Konkurences likuma pārkāpumam, tiek glabāti citu personu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos objektos, arī attiecībā uz šīm personām var tikt veiktas šādas darbības.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments secinājis, ka šādu lietu izskatīšanai tiesā šobrīd iztrūkst normatīvā regulējuma, un norāda, ka, vadoties no likuma „Par tiesu varu” 32.panta, Konkurences padomes izpilddirektora iesnieguma izskatīšana par atļauju veikt Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4. un 5.punktā minētās darbības būtu uzdodama izmeklēšanas tiesnesim, ievērojot Konkurences likuma 9.1 pantā noteikto.

Dodot atļauju veikt minētās procesuālās darbības, tiesnesim lēmumā jānorāda, ar ko pamatots izpilddirektora iesniegums parnepieciešamību veikt konkrētas darbības, cik pamatotas ir aizdomas par pārkāpuma pierādījumu atrašanos konkrētajās telpās. Tiesneša rakstiskajā lēmumā jānorāda, kur, pie kā un kādus priekšmetus, dokumentus vai ziņas meklēs un izņems, ciktāl tas ir noskaidrots. Tāpat tiesnesim lēmumājānosaka atļauto procesuālo darbību izpildīšanas termiņš, tas ir, līdz kuram datumam darbības ir akceptētas.

Lai iepazītos ar tiesu praksi un izstrādātu rekomendācijas Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4. un 5.punkta piemērošanai tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesa izpētei nodeva 13 lietu materiālus par Konkurences padomes izpilddirekcijas pieteikumiem atļaut veikt procesuālās darbības. No tām 12 lietas izskatītas 2013.gadā un viena lieta – 2014.gadā.

Ar tiesu prakses apkopojumu “Konkurences likuma” 9.panta piektās daļas 4. un 5.punkta piemērošana  var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības