Desmit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes piektā kursa studenti kopš 5. februāra iziet mācību praksi Augstākajā tiesā. Vēl trīs studenti praksi uzsāks 5. martā.

Kristīne Siveca, Diāna Poriete, Daina Celma, Aleksandra Arhipova, Santa Selga, Ieva Kazeniece, Sergejs Ronis, Kaspars Kaksītis, Ieva Dūmiņa un Jānis Iesalnieks četrās nedēļās iepazīsies ar lietu materiāliem, piedalīsies tiesas sēdēs, analizēs lietu gaitu, salīdzinās ar savu viedokli un gatavos savus nolēmumu projektus. Prakses laikā katram studentam ir dots arī individuāls uzdevums – konkrēta tēma, ko viņš pēta padziļināti un kuru, iespējams, varēs izmantot savā diplomdarbā.

Seši no praktikantiem vēlas pievērsties administratīvo lietu praksei, četri – civillietām. Neviens neizrādīja padziļinātu interesi par krimināltiesībām, tādēļ ar šo lietu izskatīšanu, tāpat ar judikatūras nodaļas darbu, studenti iepazīsies tikai vispārīgi. Prakses vadītājs civiltiesībās ir Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos Rolands Krauze, bet administratīvajās tiesībās – Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns.

Rolands Krauze šīgada praktikantus vērtē atzinīgi. Studenti cītīgi iepazīstas ar lietu materiāliem, piedalās tiesas sēdēs, pēc tam kopā ar prakses vadītāju pārrunā, analizē redzēto. Topošie juristi ar savu „kritisko aci” vēro ne tikai tiesnešu, bet arī advokātu, prokuroru darbu. Studentiem bijis pārsteigums, cik dažādi tiesu sēdēs uzstājas advokāti, cik atšķirīgā kvalitātē ir sastādīti dokumenti – apelācijas un kasācijas sūdzības, protesti, blakussūdzības. „Lai vērtē, lai mācās argumentēt, lai apgūst likumu interpretācijas pieredzi,” saka R. Krauze.

Arī Valerijans Jonikāns ir gandarīts, ka topošie juristi prakses laikā cenšas iegūt maksimāli daudz pieredzes, ir ieinteresēti problēmās, iesaistās diskusijās, nebaidoties un nekautrējoties paust savu viedokli. „Prieks redzēt, ka cilvēks domā, un – domā pareizajā virzienā,” viņš saka.

Praktikanti Administratīvo lietu departamentā vispirms iepazinās ar darba organizāciju, lietu virzību, sadali. Viņi iepazīstas ar lietām pirms tiesas sēdēm, bet pēc sēdēm kopā ar tiesnešiem un prakses vadītāju diskutē, analizē sēdes gaitu. Studenti mācās arī izvērtēt un sagatavot procesuālos dokumentus. Trešdien notiks savdabīga rīcības sēde, kurā spriedīs par kasācijas tiesvedības ierosināšanu vai noraidīšanu ienākušajās lietās. Katrs students gatavo savu ziņojumu par vienu lietu, un to pašu lietu būs gatavojis arī viens tiesneša palīgs. Diskusijās un argumentu apmaiņā nonāks pie reāla lēmuma.

Bet senatori un viņu palīgi ar studentiem diskutē ne tikai par konkrētām tiesu lietām, bet arī par administratīvo tiesību aktualitātēm, piemēram, par to, kā administratīvo procesu padarīt efektīvāku, par trīs tiesu instanču lietderību u.tml. To, ka studentiem ir liela interese tieši par administratīvajām tiesībām, V. Jonikāns skaidro ar to, ka daudzi no viņiem jau strādā valsts iestādēs.
Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs R. Krauze atzīst, ka studentu prakses vadīšana ir liela atbildība un paņem daudz laika. Taču viņš to dara labprāt jau vismaz gadus desmit. Ir prieks par

gudriem un ieinteresētiem praktikantiem, kurus pēc gadiem var satikt kā kolēģus. R. Krauze diviem iepriekšējiem praktikantiem devis atsauksmi studiju turpināšanai ārzemēs, vairākus rekomendējis darbam Augstākajā tiesā un citās tiesās.

Lai saņemtu jurista diplomu, mācību prakse Latvijas Universitātes studentiem ir tikpat obligāts nosacījums kā diplomdarbs un valsts eksāmens. Prakse jāiziet ne tikai tiesā, bet arī prokuratūrā un valsts pārvaldes iestādē.

2006. gada 6. februārī Latvijas Universitāte un Augstākā tiesa noslēdza sadarbības līgumu par studentu prakšu un tiesas darbinieku mācību nodrošināšanu. Līgums paredz, ka mācību prakse notiek bez maksas, apzinoties nepieciešamību nostiprināt likuma varas principus un sekmēt tiesību zinātnes un juridiskās prakses mijiedarbību, kā arī sagatavot juristus darbam tiesu sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211