Senāts nav tikai kasācijas instance konkrētās lietās un judikatūras veidotājs, bet arī juridiskās domas virzītājs. Senatora vārdam ir svars ne tikai tiesas nolēmumos, bet arī grāmatās rakstītajās rindās. Gatavojoties Senāta atjaunošanas 25.gadadienai, Augstākajā tiesā izveidota izstāde “Senatori juridiskās literatūras laukā”, kas liecina par senatoru devumu Latvijas juridiskās domas attīstībā.

Izstādē redzama daļa no juridiskās literatūras, kuras autori vai līdzautori ir Augstākās tiesas senatori, kas Senātā strādājuši no tā atjaunošanas 1995.gadā. Grāmatas izdotas ne tikai laikā, kad to autori strādāja Senātā, bet arī pirms vai pēc šī laika. Pavisam juridiskās literatūras (grāmatu) laukā darbojušies 29 no 64 bijušajiem vai esošajiem senatoriem. Kopējais grāmatu skaits pārsniedz 140.

Senāta ikgadējie nolēmumu krājumi nav šajā skaitā, bet izstādē tiem ierādīta goda vieta, jo kasācijas instances gadagrāmatas ir vistiešākais senatoru pienesums tiesību piemērošanā. Pasaules Augstāko tiesu tradīcija ir juridiski nozīmīgākos nolēmumus izdot drukātā veidā, un šādu grāmatu izdošana turpinās arī elektroniskās informācijas laikmetā. Pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumu krājums izdots 1996.gadā.

Izstādē grāmatas izkārtotas pa tiesību nozarēm – civiltiesībās, krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās. Atsevišķās sadaļās literatūra, kas veltīta Latvijas tiesību sistēmas pēctecības un attīstības atspoguļojumam, tiesību teorijai, likumdošanai un likumu komentāriem, kā arī juridiski praktiskajai literatūrai. Senatori ir gan grāmatu autori, gan zinātniskie redaktori, juridiskie redaktori, līdzautori un atsevišķu rakstu autori.

Atsevišķa vieta atvēlēta arī memuāriem, ko līdz šim izdevuši trīs Augstākās tiesas bijušie tiesneši – pirmais atjaunotās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo un senatori Kalvis Torgāns un Zigmants Gencs. Savukārt bijušā senatora Viļņa Vietnieka devums ir rubrikā “Ne tikai par tieslietām” – viņš rakstījis dzeju un stāstus par savas dzimtās Sēlijas ļaudīm.

Izstāde neaprobežojas tikai ar grāmatu kalniem. Tajā vietu radušas arī fotogrāfijas un eksponāti, kas saistīti ar grāmatu tapšanu. Piemēram, Rolandam Krauzem piešķirtās Senatora Augusta Lēbera fonda prēmijas apliecinājums. Prēmiju senators gan nesaņēma pilnā apmērā, jo fonda nauda pazuda, bankrotējot Bankai Baltija. Tāpat skatāms Goda diploms un krūšu nozīmīte, ko līdz ar Ministru kabineta balvu 2005.gadā saņēma Civillikuma komentāru autoru kolektīvs, kurā arī toreizējie un vēlākie senatori Rolands Krauze, Zigmants Gencs, Gunta Višņakova, Kalvis Torgāns, Kaspars Balodis. Izstādē arī jau tehnoloģiska vēsture – diskete, kurā glabājas Jautrītes Briedes tiesību doktores disertācija, kas pārtapa grāmatā “Administratīvais akts”. Savukārt saistībā ar Sandras Kaijas promocijas darbu izstādē vietu radusi pūcīte, ko viņai pēc doktora grāda iegūšanas dāvinājusi darba vadītāja profesore Meikališa. Aplūkojama arī Veronikas Krūmiņas Satversmes komentētāja pildspalva un citi interesanti eksponāti.

Izstāde Augstākajā tiesa būs skatāma visu šo gadu, kas ir Senāta atjaunošanas 25.gadadienas gads. Tiesas apmeklētāji izstādi var brīvi skatīt tiesas vestibilā. Citiem interesentiem jāpiesakās un apmeklējuma laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211