Piektdienas, 28.janvāra pēcpusdienā Augstākajā tiesā notika Eiropas Savienības tiesnešu seminārs. Tajā kā padomdevēji (mentor) piedalījās Mentoru grupas prezidents Tomass Kosmo (Thomas Kosmo), Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Kurts Hellers (Kurt Heller) un Vācijas Max-Planck institūta pētnieks profesors Ernsts-Joahims Mestmekers (Ernst-Joachim Mestmäcker). Tikšanos organizēja un vadīja Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš.

Šis tiesnešu seminārs bija pirmā Mentoru grupas tikšanās šajā gadā. Seminārā tika akcentēta nacionālo tiesu prakse un nacionālās konstitucionālās vērtības saistībā ar Eiropas tiesu praksi, analizētas Eiropas tiesu prakses nepilnības. Seminārā uzsvars likts uz Eiropas Savienības līguma 6.pantu, kas nosaka, ka ES tiesām ir pienākums respektēt Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas aizsargā cilvēktiesības un pamatbrīvības, kas ir kopīgas visām dalībvalstīm.

Mentoru grupa tiekas divreiz gadā un otrs šī gada seminārs paredzēts Romā, Itālijā, kur Lietuvas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis Virgilijus Valančius un Savienoto valstu Kolumbijas apgabala tiesnesis Brets Kavanots (Brett Kavanaugh) ziņos ES nacionālo tiesu tiesnešiem par viņu tiesvedībā esošām interesantām lietām.

Mentoru grupa – Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu tiesnešu padomdevēju grupa izveidota 1983.gadā Bostonā. Tā ir atklāts pētniecības institūts, kas apmainās ar viedokļiem par konstitucionāliem, juridiski – ekonomiskiem un politiski ekonomiskiem jautājumiem ekonomikas un biznesa lietās.
 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211