2. novembrī Augstāko tiesu apmeklēja Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Mediju un informācijas pratība” un “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” studenti, kuri apgūst studiju kursu “Mediju un komunikāciju tiesības”. Augstākajā tiesā studentiem bija iespēja iejusties tiesnešu un lietas dalībnieku lomās, izspēlējot tiesu sēdes divās civillietās, kurās tiesai bija jāizvērtē, vai plašsaziņas līdzekļi ir rīkojušies tiesiski, publiskojot informāciju, kas pēc atbildētāju domām bija nozīmīga sabiedrībai, bet prasītāju ieskatā bija nepatiesa un aizskāra prasītāju godu un cieņu, kā arī juridisko personu reputāciju.

Tiesu izspēļu laikā lietu dalībnieki aktīvi argumentēja par labu savām pozīcijām un tiesneši, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos principus un lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, vadīja tiesu sēdes, palīdzot lietas dalībniekiem nenovirzīties no lietas būtības. Pēc tiesu izspēlēm vairāki studenti, kas bija iejutušies tiesnešu lomās, atzina, ka būtu vēlējušies vairāk iesaistīties patiesības noskaidrošanā savās civillietās, taču procesuālā kārtība un civilprocesā valdošais sacīkstes princips šādu iespēju ierobežoja.

Apmeklējuma turpinājumā Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis, kurš ir arī iepriekš minētā studiju kursa “Mediju un komunikāciju tiesības” docētājs, sniedza studentiem ieskatu Latvijas tiesu sistēmas uzbūvē un Augstākās tiesas darbā, tostarp plašāk izstāstīja par kasācijas tiesvedības specifiku.  

Augstākās tiesas apmeklējuma laikā studentiem bija arī iespēja aplūkot Augstākās tiesas muzeja eksponātus, kā arī uzņemt kopbildi pie Latvijas tieslietu simbola - K. Zemdegas skulptūras „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja Rihards Gulbis, Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks