Pirms 10 gadiem –2004.gada 30.decembrī– Augstākās tiesas priekšsēdētājs parakstīja rīkojumu par Augstākās tiesas Administrācijas izveidošanu.

Ar 2005.gada 22.septembra grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Augstākās tiesas Administrācija ierakstīta likuma 50.1 pantā, nosakot, ka tā ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas organizē un nodrošina tiesas administratīvo darbu. Augstākās tiesas Administrācija veic finanšu vadību, gādā par materiāltehnisko nodrošinājumu, kārto lietvedību, organizē personālvadību un mācības, nodrošina saziņu ar sabiedrību un veic starptautisko sadarbību. Kopš 2010.gada Augstākās tiesas Administrācijai likumā noteikta vēl viena funkcija – nodrošināt Tieslietu padomes darbību.

Šobrīd Administrācijas sastāvā ir piecas nodaļas – Finanšu un saimniecības nodaļa, Personāla nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Komunikācijas nodaļa – un Kanceleja ar departamentu un tiesu palātu sekretariātiem. Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa.

Izvērtējot pirmo darbības desmitgadi, Augstākās tiesas Administrācija izveidojusi desmitgades būtiskāko notikumu hroniku, atzīmējot katra gada svarīgākos sasniegumus.

2005.gads: Augstākās tiesas Administrācijas darbība noteikta likumā “Par tiesu varu”; izveidotas Augstākās tiesas Izdienas nozīmes un Temīdas balvas; Augstākās tiesas 15-gadei veltīta starptautiska konference; Augstākās tiesas komanda pirmoreiz piedalās tieslietu sistēmas sporta spēlēs.

2006.gads: Lietvedības informācijas sistēma aizstāj ar roku rakstītus žurnālus; mūsdienīga datortīkla izveidošana.

2007.gads: Pirmās Augstākās tiesas stratēģijas izstrādāšana; iekšējo normatīvo aktu sakārtošana; Sūdzību izskatīšanas nodaļas izveidošana; Valsts prezidenta vizīte.

2008.gads:  Darbu sāk Personāla nodaļa; Augstākās tiesas un Administrācijas vadības maiņa; ekonomiskā krīze, kas prasa resursu analīzi; vēstures izpēte un grāmata par Latvijas Senāta senatoriem; jauna mājaslapa un iekšlapa; tiesas koris.

2009.gads: Smags gads ar samazinātu finansējumu; saņemtas telpas 1. un 2.stāvā, kas dod iespēju uzlabot darba apstākļus tiesnešiem un darbiniekiem; sākums sabiedrības izglītošanas tradīcijām – Pirmkursnieku dienas un Senatoru stundas.

2010.gads: Tiesas arhīvs piemērotās telpās un tiesai sava lasītava; ar plašu konferenci par Augstākās tiesas judikatūru sākas veiksmīga sadarbība ar LU Juridisko fakultāti; atjaunota Augstākās tiesas biļetena izdošanas tradīcija; ar Tieslietu padomes izveidošanu paplašinās Administrācijas funkcijas; otrā Augstākās tiesas stratēģija.

2011.gads: “Atkopšanās” pēc ekonomiskās krīzes; brošūras par Augstāko tiesu otrais izdevums latviešu un angļu valodā; pirmā Latvijas tiesnešu konference, kuras organizēšanā Tieslietu padomes uzdevumā iesaistās Augstākās tiesas Administrācija.

2012.gads: Izcīnīta finansējuma atjaunošana tiesu prakses pētījumiem; starptautiska konference par cilvēktiesībām sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu.

2013.gads: Valsts prezidenta vizīte; jauna, daudzfunkcionālāka mājaslapa; Latvijas Senāta 95.gadadienai veltīta filma; trešā Augstākās tiesas stratēģija.

2014.gads: Administrācijas sastāvā – arī Kanceleja; grāmata par Krimināllietu tiesu palātas vēsturi; konference par tiesu juridiskās kultūras telpā; Valsts apbalvojums – Atzinības krusts – Administrācijas darbiniecei; starptautiska Latvijas tiesnešu konference.

Atskatoties uz Administrācija darbības 10 gadiem, vadītāja Sandra Lapiņa kā galvenos Administrācijas darba principus min profesionalitāti, attīstību un savstarpēju sapratni. “Mūsu darbs turpinās – nāk jauni izaicinājumi, jauni uzdevumi, bet mūsu darba mērķis paliek nemainīgs – visās mums uzticētajās jomās nodrošināt Augstākās tiesas darbu visaugstākajā līmenī,” norāda Administrācijas vadītāja.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211