Augstākās tiesas plēnums 14.decembrī par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja tiesnesi Veroniku Krūmiņu.Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.

Atskatoties uz iepriekšējo pilnvaru termiņu, Veronika Krūmiņa pirmām kārtām atzīmēja departamenta profesionāli spēcīgo tiesnešu korpusu, ko izdevies saglabāt un nostiprināt, mainoties departamenta sastāvam. Tāpat departamenta tiesnešu atbalsta dienestu, kas stiprināts, izveidojot departamenta zinātniski analītisko dienestu un tādējādi nodrošinot darbiniekiem karjeras izaugsmes iespējas tiesā. Priekšsēdētāja atzīmēja arī konsultantu lomu departamenta darbā, kas strādā ar kasācijas sūdzību un blakus sūdzību pieļaujamības jautājumiem, kuru izlemšana ar likuma grozījumiem nodota departamenta kompetencē.

Šo papildu pienākumu, kas būtiski palielinājis darba apjomu, Veronika Krūmiņa minēja kā galveno iemeslu lietu uzkrājuma un izskatīšanas termiņu pieaugumam departamentā.

Lietu atlikuma samazināšanu departamenta priekšsēdētāja izvirzījusi par galveno uzdevumu nākamajam pilnvaru termiņam. Priekšsēdētāja uzskata par nepieciešamu izveidot lietu aprites sistēmu, kas pēc iespējas jau pašā sākumā, kad lieta nonāk tiesā, atsijātu lietas, kurās nav pieļaujama kasācija, un lietas, kurās jau izveidojusies judikatūra. Šajā procesā mērķtiecīgāk tiks iesaistīts padomnieku korpuss un izveidots zinātniski analītiskā padomnieka amats nodokļu tiesību jautājumos. Departamenta priekšsēdētāja uzsvēra arī tiesas nolēmumu standartu izstrādāšanas nepieciešamību, kā arī kritēriju pilnveidošanu tiesnešu atlasei uz Augstākās tiesas tiesneša amata vakancēm.

Otrs virziens, ko departamenta priekšsēdētāja uzskata par nepieciešamu pilnveidot – zemāko instanču darba kvalitātes uzlabošana un atgriezeniskā saite ar zemākās instances tiesām.

Par trešo būtisko darba virzienu Veronika Krūmiņa uzskata tiesu sistēmas reputācijas atgūšanu un nostiprināšanu. Administratīvo lietu departaments iedibināja tiesību zinību stundu tradīciju Augstākajā tiesā, un departamenta priekšsēdētāja ir apņēmības pilna turpināt skolēnu izglītošanu. Tāpat viņa uzskata par nepieciešamu piedalīties diskusijās ar mediju pārstāvjiem, skaidrojot tiesas darbu, kā arī uzlabot tiesu sistēmas spēju efektīvāk reaģēt uz tiesnešu pieļautām būtiskām kļūdām un pārkāpumiem. 

Veronika Krūmiņa ir Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2005.gada, bet priekšsēdētāja no 2007.gada, atkārtoti ievēlēta 2012.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211