“Augstākās Tiesas Biļetena” 20.numurs izdots Augstākās tiesas pārmaiņu laikā. Jūnijā beidzas Ivara Bičkoviča pilnvaru laiks Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, izvirzīts jauns priekšsēdētāja amata kandidāts. Šī tēma arī Biļetena lappusēs – par 12 izaicinājumiem bagātiem gadiem Ivara Bičkoviča pilnvaru laikā un detalizēts atskats uz Tieslietu padomes darbu kopš tās izveidošanas. Kā arī Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītā priekšsēdētāja amata kandidāta Aigara Strupiša skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību.

Biļetenā arī Senāta Krimināllietu departamenta jaunās priekšsēdētājas Anitas Poļakovas redzējums par departamenta darbības turpmāko virzību.

Lasāms arī pārskats par Augstākās tiesas darbu 2019.gadā – statistika un Senāta departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju pārskats un atziņas par aizvadīto gadu.

Plašs atskats uz aizvadīto gadu arī Tiesību prakses sadaļā: nozīmīgākie nolēmumi Senāta departamentos otrajā pusgadā, pārskats par Augstākās tiesas mājaslapā publicētajiem nolēmumiem ar judikatūras tēzēm, kā arī tēzes nolēmumiem, kuros Senāts mainījis judikatūru, pārskats par Latvijas prejudiciālo jautājumu lietām Eiropas Savienības Tiesā un tiesu pieteikumiem Satversmes tiesā aizvadītajā gadā.

Sniedzot ieskatu citās Augstākās tiesas aktivitātēs, plašāka informācija par divām aptaujām – tiesu procesos iesaistīto aptauju par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem un Latvijas uzņēmēju aptauju par informētību un saskarsmi ar Augstāko tiesu. Par uzņēmēju aptauju diskutēts arī Augstākās tiesas Mediju dienā, Biļetenā ieskats arī tajā.

Tiesībdomu sadaļā vairākas publikācijas saistītas ar Eiropas Savienības tiesību normām Latvijas tiesu praksē – senatore Jautrīte Briede par to piemērošanu administratīvajā procesā, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane – krimināllietu izskatīšanā Senātā. Senatori Anita Poļakova un Aivars Uminskis dalījušies Latvijas tiesu pieredzē starptautiskajā sadarbībā cilvēku tirdzniecības lietās. Savukārt konsultante Zinaīda Indrūna jautājumu par ļaunu kreditoriem veiktas rīcības apstrīdēšanu pētījusi, sākot no starpkaru Latvijas Senāta līdz Eiropas Savienības Tiesas praksei.

Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča analizē tiesnešu pašpārvaldes institūciju lomu varas dalīšanas mehānismā. Biļetenā arī Tieslietu padomes apstiprinātie normatīvi – Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība, kas rada Latvijā jaunu tiesnešu atlases sistēmu, kā arī vēl viens jauns normatīvs – Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kritēriju un kārtības nolikums.

Vēstures sadaļā par laiku pirms 30 gadiem – atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas veidošanu un darbības sākumu no 1990.gada līdz 1992.gada decembrim, kad tika pieņems likums “Par tiesu varu”.

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Biļetena 20.numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

Skatiet šeit: Augstākās Tiesas Biļetens Nr.20

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211