„Augstākās tiesas biļetena” devītais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā.

Šajā Biļetena numurā publicēti divu konferenču materiāli – administratīvo tiesu desmitgadei veltītās konferences “Tiesas juridiskās kultūras telpā” uzrunas, referāti un diskusiju apkopojums un Latvijas tiesnešu konferences materiāli.

Novērtējot Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgo notikumu – Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos un administratīvo tiesu izveidošanas desmitgadi – Augstākā tiesa atbalstīja Administratīvo lietu departamenta priekšlikumu to atzīmēt ar publisku konferenci „Tiesas juridiskās kultūras telpā”. Konference notika 14.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, un tajā piedalījās vairāk nekā 300 klausītāji. Diskusija par juridisko kultūru bija organizēta trīs virzienos – tiesu un politiķu attiecības, tiesu un mediju attiecības, tiesu un sabiedrības attiecības. Konferences referenti bija juristi, politiķi, mediju eksperti, sociologi – savas jomas autoritātes. „Augstākās tiesas biļetenā” publicēti uzrunas un referāti, ko sniedza Ivars Bičkovičs, Kristīne Strada-Rozenberga, Veronika Krūmiņa, Jānis Pleps, Lolita Čigāne, Egils Levits, Gunārs Kusiņš, Dina Gailīte, Anita Kovaļevska, Irēna Kucina, Anda Rožukalne, Mārtiņš Mits, Arvīds Dravnieks, Jānis Ikstens, Jautrīte Briede, Gatis Litvins un Baiba Broka.

Otra nozīmīga Biļetena sadaļa ir veltīta Latvijas tiesnešu konferencei, kas notika 5.septembrī un kuras darba kārtības pamattēma bija Tieslietu padomes pirmā četru gadu darbības posma izvērtējums un attīstības perspektīvas. Biļetenā publicēti Tiesnešu konferences materiāli – amatpersonu uzrunas, Tieslietu padomes locekļu referāti, ārvalstu viesu priekšlasījumi, Tieslietu padomes locekļu kandidātu uzstāšanās, kā arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju ziņojumi.

Augstākās tiesas biļetenā, kā parasti, publicēti tiesu sistēmai nozīmīgi lēmumi – ne tikai Augstākās tiesas Plēnuma lēmumi, bet arī Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos un Tiesnešu konferenču lēmumi par pašpārvaldes institūciju vēlēšanām.

Biļetenā publicēts arī pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu komandējumos gūto pieredzi un cita Augstākās tiesas informācija.

Neizpaliek arī sadaļa “Tiesībdomas”, kurā šoreiz Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Pētera Dzalbes pārskats par operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūto ziņu izmantošanas problēmām kriminālprocesā un Administratīvo lietu departamenta akceptēts informācijas apkopojums par pulcēšanās brīvības un tiesību uz vārda brīvību ierobežošanas leģitīmajiem mērķiem nacionālās drošības un sabiedrības drošības kontekstā. Savukārt tiesību prakses sadaļā – vairāku tiesu prakses apkopojumu secinājumi un priekšlikumi.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.

Skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211