Augstākā tiesa sagatavojusi un izdevusi trešo „Augstākās tiesas biļetena” numuru, kas tuvākajā laikā nonāks Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās. Biļetens izlasāms arī Augstākās tiesas mājas lapā.

Biļetena pirmajā daļā publicēti 2011.gada 25.novembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli - gan uzrunas, gan tiesību nozaru sekcijās nolasītie referāti un diskusiju atreferējums.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs savā uzrunā sniedz Tieslietu padomes pirmā darbības gada izvērtējumu, kā arī informē par Augstākās tiesas iniciatīvām likumdošanas pilnveidošanas procesā. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānes Kristīnes Stradas-Rozenbergas uzrunā akcentēta jurista, jo īpaši tiesneša profesijas neaizvietojamā un nepārvērtējamā nozīme demokrātiskā sabiedrībā, kā arī atbildība katra cilvēka likteņa priekšā. Biļetenā lasāms arī tieslietu ministra Gaida Bērziņa un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas Ilmas Čepānes skatījums par tieslietu sistēmas aktualitātēm un problēmām.

Tiesnešu konferences civiltiesību sekcijas temats bija par judikatūru, izskatot civiltiesiskus strīdus par kopīpašuma sadali. Temats ir pietiekami sarežģīts un aktuāls, jo, izvērtējot lietas par kopīpašuma dalīšanu, tostarp mantojuma dalīšanu, tiesu instanču spriedumos ir izteiktas visai atšķirīgas likuma normu interpretācijas. Publicētie referāti ir par kopīpašuma lietošanu, dalīšanu un apsaimniekošanu, kā arī par dzīvokļa īpašumu un dzīvokļu īpašnieku kopību. Referenti - tiesību zinātņu doktori Rolands Krauze, Jānis Rozenfelds un Kalvis Torgāns.

Krimināltiesību sekcijā tiesību zinātņu doktors Uldis Krastiņš referēja par vainas formu saliktos noziedzīgos nodarījumos, Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga - par rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā, bet Dr.iur. Andrejs Judins - par aktualitātēm medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanā. Visi šie referāti publicēti biļetenā.

Administratīvo tiesību sekcijā pēc pašu tiesnešu iepriekš paustas ierosmes tika diskutēts par administratīvo pārkāpumu lietām, un biļetenā publicēti LU lektora Edvīna Danovska un Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jura Stukāna referāti, kuros risināti procesuālā duālisma un tiesu prakses jautājumi šo lietu izskatīšanā. Savukārt sekcijas otrajā daļā tika aplūkotas tiesas nolēmuma izpildes regulējuma problēmas, un biļetenā publicēts Administratīvās rajona tiesas tiesneses Anita Kovaļevskas tam veltīts referāts. Bez tam biļetenā sniegts Senāta Administratīvo lietu departamenta viedoklis par tiesnešu iesūtītiem administratīvā procesa problēmjautājumiem, daļa no kuriem laika trūkuma dēļ konferencē netika izdiskutēti, piemēram, par to, vai zemākas instances tiesa drīkst lemt pretēji augstākas instances tiesas nolemtajam tajā pašā lietā par to pašu jautājumu, kā arī par pagaidu noregulējuma nozīmi.

Biļetena otrajā daļā publicēti Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmumi par lietu piekritības jautājumiem.

Savukārt sadaļā „Tiesībdomas” publicēti Augstākās tiesas senatoru raksti un referāti, kā arī atkārtotas publikācijas par aktuāliem tiesu teorijas un prakses jautājumiem. Senators Kalvis Torgāns rakstā „Kuras iestādes ir patstāvīgas civiltiesisko attiecību dalībnieces?” turpina Pasaules latviešu zinātnieku kongresā un žurnālā „Jurista Vārds” aizsākto un plašas diskusijas izraisījušo tēmu par mantisko atbildību privātajās un publiskajās tiesībās. Savukārt senators Valerijans Jonikāns savā publikācijā analizē, vai maza apmēra prasību par naudas un uzturlīdzekļu piedziņu izskatīšanai likumdevējs ir izvēlējis šī regulējuma mērķim atbilstošāko procesuālo kārtību. Biļetenā publicēts arī Jāņa Neimaņa referāts par administratīvās tiesvedības reformām, ko senators nolasījis starptautiskā konferencē Viļņā.

Informatīvajā daļā Biļetenā lasāmi materiāli par Augstākās tiesas klientu aptauju, sadarbību ar skolām un augstskolām, kā arī par Latvijas Goda tiesnešu portretu galeriju Augstākajā tiesā.

Augstākā tiesa vēsturisko tradīciju izdot juridiski informatīvu un izglītojošu izdevumu atsāka 2010. gadā. „Augstākās tiesas biļetens” bija iznācis trīsdesmit piecus gadus līdz 1993. gadam.

Biļetenu skatīt šeit.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211