„Augstākās tiesas biļetena” astotais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā.

Šajā Biļetena numurā publicēti vēsturiski nozīmīga notikuma materiāli – Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītās svinīgās sēdes uzrunas, pārdomas, apsveikumi. Uzsverot Latvijas Senāta atstāto mantojumu – vērtības, kuras mācījusies un turpinājusi atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā tiesa – tiesību un tiesu sistēmas pēctecību, Senāta judikatūru, senatoru kā personību dzīves piemēru, kā arī Latvijas Senāta uzskatāmi iezīmēto tiesneša misiju demokrātiskā, tiesiskā valstī, uzrunās skan arī retorisks jautājums „Vai Senāts vienmēr paliks 95 gadus jauns?”, jo svinīgā sēde reizē ir arī atvadas no vēsturiskā Senāta nosaukuma, kas ar likumdevēja gribu no Latvijas augstākās tiesu instances nosaukuma ir dzēsts. Savukārt rakstniece, tulkotāja un diplomāte Anna Žīgure, kas nāk no senatora Pētera Stērstes dzimtas, aicināja meklēt iemeslus, kāpēc, salīdzinot vēsturi ar mūsdienām, paliek iespaids, ka šodienas tiesnešiem un citiem tiesu sistēmai piederīgajiem nākas strādāt daudz duļķainākā vidē – ārkārtējas un demokrātijas valstīm neparastas neuzticības apstākļos.

Tiesībdomu sadaļā ar interesantām domām un priekšlikumiem nāk tiesneši – profesori. Nu jau bijušais Civillietu departamenta tiesnesis Kalvis Torgāns virza domu morālās kaitējuma kompensācijas jēdzienu aizstāt ar mierinājuma naudu un iesaka veidus, kā noteikt tās pamatu un apmēru. Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede piedāvājusi divus referātus – par publisko lietu sevišķo lietošanu un par juridiskās interpretācijas un tulkošanas problēmām nolēmumos. Jāņa Neimaņa publikācija par Konkurences likuma pārkāpuma pierādīšanu zaudējumu atlīdzības prasījumā.

Interesantu pieredzi un informāciju tiesneši guvuši komandējumos, arī šīs atziņas lasāmas Biļetenā.

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Biļetenā publicēts publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā. Tajā apkopota informācija no Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un struktūrvienību vadītāju ziņojumiem gada atskaites plēnumā, kā arī statistikas dati un Augstākās tiesas darbības stratēģija 2014.–2016.gadam.

Biļetenā atrodams arī plašs pārskats par Augstākās tiesas Senāta 2013.gada judikatūru – judikatūras kopsavilkums vēl topošajā Senāta nolēmumu krājumā, Augstākās tiesas mājaslapā publicēto judikatūras nolēmumu rādītājs, tēzes nolēmumiem, ar ko Senāts mainījis judikatūru, kā arī tiesu prakses apkopojumu secinājumi.

Publicēti ne tikai Augstākās tiesas plēnuma lēmumi, bet arī Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos, kā arī cita aktuāla informācija.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.

Biļetena 2014. gada aprīļa numuru skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211