Tipogrāfijā vēl drukājas, bet elektroniski jau lasāms Augstākās tiesas 11.biļetena numurs. Biļetens gaidīts ar nepacietību, jo tajā tiek publicēti Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītās starptautiskās konferences „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā” materiāli.

Augstākās tiesas organizēto konferenci 11.septembrī apmeklēt vēlējās lielāks skaits interesentu, nekā bija iespējams, tādēļ Biļetens dod iespēju iepazīties ar visiem nolasītajiem referātiem. Par komerctiesību aktualitātēm referēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu tiesneši – Aigars Strupišs par SIA dalībnieku lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, Zane Pētersone par nemantisko kaitējumu juridiskai personai, Gedimins Sagatis par Lietuvas Augstākās tiesas praksi līgumu tiesību jomā, Jāna Lintsa par Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu un Igaunijas tiesību aktu mijiedarbību. Interesanti arī konferences vēsturiskās daļas priekšlasījumi, kas veltīti Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam, vācbaltu juristu, tai skaitā Lēbera dzimtas, devumam Latvijas juridiskajai kultūrai.

Juridiski nozīmīga Biļetena tiesībdomu sadaļa, kurā lasāmi Augstākās tiesas tiesnešu priekšlasījumi starptautiskās konferencēs ārvalstīs un Latvijā, citos pasākumos, kā arī juridiska satura publikācijas. Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša Mediju dienā žurnālistus iepazīstināja ar aktualitātēm prasībās pret medijiem par goda un cieņas aizskārumu – šis pārskats lasāms Biļetenā. Tāpat Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā sniegtais ieskats Latvijas tiesu komunikācijas jaunajās iniciatīvās, Administratīvo lietu departamenta tiesneses Daces Mitas referāts par bezvalstnieku un nepilsoņu lietām Latvijas tiesās, tiesneses Jautrītes Briedes referāti par administratīvo aktu un politisku lēmumu nošķiršanu un valsts pārvaldes rīcībā esošās konfidenciālās informācijas izpaušanu sabiedrības interesēs, departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas referāts par administratīvo tiesu lomu un izaicinājumiem cilvēktiesību aizsardzībā Latvijā, kas lasīti dažādās starptautiskās konferencēs.

Tāpat interesanti un noderīgi iepazīties ar Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku ārvalstu komandējumos un starptautiskos projektos gūto pieredzi.

Biļetena tiesību prakses sadaļā publicēti Augstākās tiesas departamentu skaidrojumi par procesuāliem jautājumiem – Administratīvo lietu departaments skaidro dokumentu norakstu nepieciešamību, iesniedzot dokumentus elektroniski, bet Civillietu departaments vērš uzmanību uz īpašajiem noteikumiem pārstāvībai kasācijas instancē. Publicēti arī četru tiesu prakses apkopojumu kopsavilkumi un secinājumi.

Biļetenā arī cita Augstākās tiesas un Tieslietu padomes informācija, kā arī neliels vēsturisks atskats uz kasācijas instances 20 gadiem.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

Skatiet to šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211