Tipogrāfijā vēl drukājas, bet elektroniski jau lasāms Augstākās tiesas biļetena jaunais numurs. Var sacīt – mazliet svētku izdevums, jo tas jau ir desmitais kopš Biļetena atjaunošanas 2010.gadā.

Biļetenā publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2014.gadu – struktūrvienību vadītāju ziņojumi, statistika, Disciplinārtiesas priekšsēdētājas ziņojums un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopsavilkums par gada darbu un perspektīvām.

Tiesību prakses sadaļāpublicēti astoņu Judikatūras nodaļas sadarbībā ar tiesībzinātniekiem un praktiķiem veikto tiesu prakses apkopojumu secinājumi, Augstākās tiesas mājaslapā publicēto 2014.gada nolēmumu rādītāji un tēzes nolēmumiem, ar kuriem mainīta judikatūra. Biļetenā izlasāms arī pārskats, ko katrs Augstākās tiesas departaments sagatavojis publicēšanai īpašajā judikatūras „esences” izlasē – Augstākās tiesas 2014.gada nolēmumu krājumā.

Īpaši bagāta šoreiz tiesībdomu sadaļa, kurā apkopti Augstākās tiesas tiesnešu priekšlasījumi un referāti dažādās konferencēs un citos pasākumos, kā arī publikācijas zinātniskos izdevumos, juridiskajos un plašsaziņas medijos. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga pētījuši Latvijas tiesību doktrīnas nozīmi tiesu praksē, bet Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Jānis Neimanis – Satversmes tiesas spriedumu lomu tiesas spriešanā vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa izsaka pārdomas par vēlēšanu lietas mācībām un tiesnešu vērtībām un atbildību.

Vairākas publikācijas veltītas konkrētai tiesību nozarei aktuāliem jautājumiem. Administratīvo lietu departamenta tiesnesei, LU Juridiskās fakultātes profesorei Jautrītei Briedei divas publikācijas – par administratīvā līguma noslēgšanas problemātiskiem aspektiem un par iestādes bezdarbību kā faktiskās rīcības formu. Jānis Neimanis pētījis rīcības iespējas neefektīva tiesiskā regulējuma gadījumā, kā piemēru analizējot dokumentu adreses paziņošanu, kā arī veicis objektīvās izmeklēšanas principa analīzi. Savukārt Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dace Mita apkopojusi administratīvo tiesu praksi zaudējumu atlīdzināšanā, bet Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs analizējis, kas par ko atbild tiesiskās aizsardzības procesa lietā. Biļetena autoru loku papildinājuši arī Augstākās tiesas zinātniski analītiskie padomnieki Inga Bērtaite un Jānis Baumanis.

Kā ierasts – Biļetenā publicēti Augstākās tiesas plēnuma lēmumi un cita informācija, tiesnešu komandējumos gūtā pieredze un atziņas, kā arī Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos. Šoreiz vieta atvēlēta arī Augstākās tiesas vēstures lappusēm, atskatoties uz nozīmīgākajiem faktiem aizvadītā gada beigās likvidētās krimināllietu tiesu palātas vēsturē, kā arī atzīmētas divas desmitgades – Augstākās tiesas Administrācijas izveidošanas 10 gadi un Augstākās tiesas Temīdas balvas desmitgade.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

Skatiet Biļetenu šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211