Augstākās tiesas 14.biļetena numurā, kas lasāms elektroniski tiesas mājaslapā, publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2016.gadu un aizvadītā gada judikatūras kopsavilkums, Mediju dienas materiāli, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbības stratēģijas un citi materiāli.

„2016.gads Augstākajai tiesai bija nozīmīgs ar divām būtiskām iezīmēm. Pirmkārt, reformu, kuras rezultātā darbību beigusi Civillietu tiesu palāta un Augstākā tiesa kļuvusi par tikai kasācijas instanci. Otrkārt, pozitīvā lietu izskatīšanas bilance – neizskatīto lietu atlikums Augstākajā tiesā samazinājies par 37%,” tā aizvadīto gadu raksturo Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Gada pārskatā– struktūrvienību vadītāju ziņojumiun statistika.

Arī Biļetena tiesību prakses sadaļā atskats uz aizvadīto gadu – kopsavilkums par 2016.gada Augstākās tiesas nolēmumu krājumā publicēto judikatūras izlasi, Augstākās tiesas mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs, kā arī to Augstākās tiesas nolēmumu tēzes, kuros Augstākā tiesa 2016.gadā mainījusi judikatūru.

Tiesību prakses sadaļā arī plašāka argumentācija par diviem Augstākās tiesas nolēmumiem, kas raisījuši sabiedrības interesi un plaši apspriesti publiskajā telpā – zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis raksta par Civillietu departamenta spriedumu lietā par autortiesībām uz padomju laikā uzņemtajām kinofilmām, savukārt tiesnesis Artūrs Freibergs un zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis saistībā ar Krimināllietu departamenta lēmumu iztirzā valsts simbolu krimināltiesisko aizsardzību.

Saistībā ar šīgada politisko notikumu – pašvaldību vēlēšanām – aktuāli būs Augstākās tiesas organizētās Mediju dienas materiāli – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieka Aleksandra Potaičuka ieskats pēdējo gadu tiesu lietās, kurās atbildētājas ir pašvaldības vai kas saistītas ar pašvaldību vēlēšanām.

Noderīgas informācijas bagāts ir pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku komandējumos gūto pieredzi un atziņām. Šoreiz to papildina arī divos Eiropas Savienības finansētos projektos gūtā starptautiskā pieredze.

Tiesībdomu sadaļā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pārdomas par likuma normu mainīguma negatīvo ietekmi tiesību prakses nostiprināšanā un tiesneses Daces Mitas skatījums uz likumdošanas procesa kvalitāti. Tiesnese Zane Pētersone pārliecina, ka attiecību konfliktu risināšanai piemērotāka ir mediācija, nevis tiesāšanās, savukārt zinātniski analītiskā padomniece Inga Bērtaite sniedz pārskatu par juridiskās palīdzības institūtu administratīvajā procesā pēc apjomīgajiem grozījumiem Administratīvā procesa likumā.

Biļetenā arī cita Augstākās tiesas un Tieslietu padomes informācija.

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

 

Augstākās Tiesas Biļetens Nr.14

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211