Augstākās tiesas biļetena sestajā numurā varēs iepazīties ar plašu un daudzveidīgu, tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, tiesībpolitikas veidotājiem, studentiem un citiem interesentiem noderīgu informāciju. Biļetens jau šobrīd pieejams elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā, un tuvākajā laikā to saņems Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.

Biļetenā publicēti ne tikai Augstākās tiesas, bet arī Tieslietu padomes materiāli –aktuālākie lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos, kā arī 2012.gada 2.novembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli – tiesnešu pašpārvalžu institūciju ziņojumi un referāti vai speciāli biļetenam sagatavoti materiāli par konferences tēmām.

Viena konferences daļa bija veltīta Latvijas tiesu darbam atbilstoši Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, un šajā sadaļā publicēts Ministru kabineta pārstāves Kristīnes Līces referāts par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un Latvijas tiesu mijiedarbību, tiesībsarga Jura Jansona vērtējums par Cilvēktiesību konvencijas ievērošanu tiesu darbībā, Dr.iur. Artūra Kuča referāts par vārda brīvības un citu pamattiesību līdzsvarošanu ECT un Latvijas tiesu praksē, Anita Kovaļevskas referāts par tiesu prakses vienveidību tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā, kā arī Dr.iur. Mārtiņa Mita pārskats pētījumam par ECT judikatūras izmantošanu Augstākās tiesas nolēmumos. Dr.iur Ginta Sniedzīte sniegusi plašu pārskatu par tiesnešu tiesību attīstību Latvijā.

Konferencē apskatītie problēmjautājumi tiesību nozarēs bija izraudzīti pēc tiesnešu pieteiktajām aktualitātēm, tādēļ šie referāti būs noderīgs palīgmateriāls tiesnešu un tiesu lietu dalībnieku ikdienas darbā. Civiltiesību sekcijā tās ir tēmas par aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem bērniem (Dr.iur. Ingmara Bergmane), par pārrobežu ģimenes tiesību aktualitātēm (Dr.iur. Irēna Kucina), par Darba likumā ietverto ģenerālklauzulu aizpildīšanu (senators Valerijans Jonikāns), par sūdzībām par īpašuma izsolēm (Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars) un par nokavējuma procentu un līgumsodu piedziņu pēc aizdevuma līguma izbeigšanas (senators Dr.iur.hab. Kalvis Torgāns). Krimināltiesību sekcijā aktualizētās tēmas bija par tiesu darba aktualitātēm 2012.gada 24.maija Kriminālprocesa likuma grozījumos (Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga), par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas aktualitātēm (Juris Stukāns) un jauno kriminālsodu politiku (Indra Gratkovska). Administratīvo tiesību sekcijā senatore Dr.iur Jautrīte Briede referēja par pieteikumu par konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu, kā arī atbildēja uz citiem tiesnešu jautājumiem.

Savukārt Biļetena sadaļā „Tiesībdomas” raisījusies diskusija par kasācijas instances regulējumu civilprocesā – Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš to analizējis saistībā ar Senāta darbības efektivitāti, savukārt bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo akcentējis likumdošanas procesā radītās problēmas kasācijas principiem.

Biļetenā lasāms arī Senāta Krimināllietu departamenta senatora Pētera Opincāna pārskats par juridisko personu atbildību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede sniedz pārskatu par valsts valodas aizsardzības aspektiem administratīvo tiesu praksē, bet senatora palīdze Līva Skujiņa – par Senāta atziņām publisko iepirkumu lietās. Kā vienmēr saistošas ir senatora Kalvja Torgāna publikācijas, šoreiz tie ir fragmenti no senatora runas profesora Dītriha Andreja Lēbera 90 gadu jubilejai veltītā pasākumā.

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Augstākā tiesa Biļetenā publicē arī savu publisko pārskatu par tiesas darbu iepriekšējā gadā. Tajā apkopota informācija no Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un struktūrvienību vadītāju ziņojumiem gada atskaites plēnumā, kā arī statistikas dati.

Tāpat kā iepriekšējā gadā publicēti arī Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas sagatavotie Senāta 2012.gada judikatūras klasifikatori, kas sistematizēti pēc lietu kategorijām un likumu normām. Jaunums, kas Senāta judikatūras izmantotājiem varētu būt īpaši noderīgs, ir Senāta nolēmumos izmantoto tiesību aktu rādītāji.

Augstākās tiesas biļetens tiek sagatavots un izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas, tas tiek nosūtīts arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.

 

Biļetena 2013. gada aprīļa numuru skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211