Turpinot pagājušajā gadā aizsākto biļetena izdošanas tradīciju, Augstākā tiesa sagatavojusi un izdevusi otro biļetena numuru, kas tuvākajā laikā nonāks visās Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās.

Biļetena pirmā nodaļa veltīta tiesību praksei, par ko aktuālākos atzinumus sniedz visi Senāta departamenti.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs informē par Senāta tiesu prakses apkopojumu lietās par individuālajiem darba strīdiem, kas ir īpaši aktuāli laikā, kad visu instanču tiesās strauji palielinās civillietu skaits, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām. Senāta Civillietu departaments arī publicējis 2011. gada 19. janvārī pasludināto spriedumu, kurā risināts jautājums par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli un kapitālsabiedrības tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece. Šis nolēmums uzskatāms par nozīmīgu Latvijas tiesu praksē ne tikai tādēļ, ka izraisīja plašas diskusijas, bet arī tādēļ, ka pirmoreiz Senāta Civillietu departaments vērsās Eiropas Savienības tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu par „darba ņēmēja” statusa izpratni ES tiesībās.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa sagatavojusi apskatu par Senātā 2010. gadā izskatītajām lietām saistībā ar civildienesta attiecībām. Tajā apkopotas nozīmīgākās Administratīvo lietu departamenta atziņas izskatītajās administratīvajās lietās, kas saistītas ar dienesta gaitām valsts pārvaldē, kā arī izdarīti secinājumi, kas būs noderīgi ne tikai juristu darbā, bet ikvienam valsts pārvaldē strādājošam ierēdnim.   

Savukārt Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe sniedz ieskatu tiesu prakses apkopojumā par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā. Apjomīgo pētījumu, kurā izanalizēti vairāk nekā divi simti visu instanču tiesu nolēmumu, sadarbībā ar Krimināllietu departamentu un Judikatūras nodaļu veikusi juridisko zinātņu doktore profesore Valentija Liholaja. Pētījuma autori izstrādājuši orientējošas vadlīnijas par iespējamiem morālā kaitējuma kompensācijas apmēriem, kas publicētas arī šajā biļetenā.

Biļetenā publicēts arī Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums par personas tiesību uz pieeju tiesai nodrošināšanu, ja pastāv strīds par lietas pakļautību izskatīšanai civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā.

Biļetena otrajā daļā publicētas senatoru atziņas, kas izskanējušas, referējot dažādās tiesībzinātņu konferencēs vai uzstājoties starptautiskos pasākumos. Dr.iur Jautrīte Briede sagatavojusi rakstu par administratīvā akta spēkā esamību, kam pamatā Daugavpils Universitātes starptautiskajā konferencē nolasīts referāts. Publicēts Dr.iur. Jāņa Neimaņa referāts „Pārbaudei nododamās normas nozīme lietas izskatīšanā un uzskats par normas neatbilstību Satversmei: novērtējuma kritēriji un pamatojuma plašums”, kas nolasīts Satversmes tiesas konferencē. Interesanta ir Veronikas Krūmiņas uzstāšanās Augstāko tiesu 11. Starptautiskajā konferencē Luknovā, Indijā, kurā senatore runā par nacionālajām tiesībām bērnu aizsardzības jomā un bērnam draudzīgu tiesu.

Atšķirībā no citiem gadiem, publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2010. gadā netiek publicētas atsevišķā izdevumā, bet ietverts kā atsevišķa nodaļa biļetenā. Tajā apkopota informācija no Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un struktūrvienību vadītāju ziņojumiem Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā, kā arī statistikas dati, kas raksturo tiesas darbu 2010. gadā.

Pirmais Augstākās tiesas biļetens 2010. gada novembrī bija veltīts starptautiskajai konferencei „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskas domas veidošanā Latvijā”, un ar to Augstākā tiesa atjaunoja vēsturisku tradīciju izdot juridiski informatīvu un izglītojošu izdevumu, kāds iznāca trīsdesmit piecus gadus līdz 1993. gadam. Augstākā tiesa plāno biļetenu izdot divreiz gadā.

Biļetenu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 2865221