Par Augstākās tiesas šīgada darba prioritāti jākļūst lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot iekšējos resursus un efektīvu darba organizāciju departamentos – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādījas tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas nenozīmē vēl intensīvāku senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā arī elastīgu cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros. Priekšsēdētājs atsaucās uz pozitīvo Civillietu departamenta pieredzi, kad, pārskatot iekšējo darba organizāciju, panākts, ka lieta rīcības sēdē tiek izskatīta trīs mēnešu laikā kopš saņemšanas un dalībniekam ir skaidrs, vai viņa lieta kasācijas instancē tiks skatīta.

Tāpat priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz lietām, kas jau ilgstoši – vairāk nekā trīs gadus – atrodas Augstākās tiesas tiesvedībā. “Tādas ir deviņas lietas, un to pabeigšanai jābūt departamentu proritātei”, uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs, aicinot noteikt lietu izskatīšanas maksimālo termiņu Augstākajā tiesā.

Arī senatoru amata vietu pārdale starp departamentiem ir viens no risinājumiem lietu aprites efektivizēšanai. Tādā nolūkā šobrīd viena tiesneša amata vieta uz laiku no Civillietu departamenta pārcelta uz Administratīvo lietu departamentu. Šogad vairāki senatori beigs pildīt tiesneša amata pienākumus, arī tad būs iespēja lemt par vakanču pārdali starp departamentiem.  

“Pirmajā un otrajā tiesu instancē lietu izskatīšanas termiņi samazinās. Samazinājies arī Augstākajā tiesā pagājušajā gadā saņemto lietu skaits. Tas dod pamatu cerībai, ka arī Augstākajā tiesā, maksimāli efektivizējot darbu, lietu izskatīšanas termiņi samazināsies,” uzsvēra Ivars Bičkovičs.

Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs akcentēja problēmu, uz ko plēnumā norādīja departamentu priekšsēdētāji – nekvalitatīviem zemāko instanču tiesu nolēmumiem. Tas rada lielāku darba slodzi kasācijas instancei gan tiesas spriešanā, gan atbildot uz sūdzībām par zemāku instanču tiesu darbu. Ivars Bičkovičs norādīja, ka Augstākā tiesa šīs problēmas risināšanā var palīdzēt ar savu nolēmumu skaidrošanu un Senāta judikatūras atziņu popularizēšanu, kā arī piedaloties zemāku instanču tiesnešu apmācībā.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja, ka to Augstākā tiesa dzīvojusi Senāta simtgades zīmē, kas devis pozitīvu lādiņu turpmākam darbam, kā arī vairojis sabiedrības izpratni par kasācijas instanci. Gads bijis nozīmīgs arī ar vēsturiskā Senāta nosaukuma atgriešanu Augstākajai tiesai un Senāta departamenta tiesnešu sapulces lomas palielināšanā jaunu senatoru izraudzīšanā.

Ivars Bičkovičs aicināja senatorus arī turpmāk augstā godā turēt Senāta vārdu un izteica pārliecību, ka ikviens senators izprot savu lomu tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un atbildību par to, lai augtu sabiedrības ticība tiesas taisnīgumam un profesionalitātei.

22.februārī notika Augstākās tiesas plēnums, kurā tika izvērtēts Augstākās tiesas darbs 2018.gadā un noteiktas šā gada darba prioritātes.

 

Vēl par plēnumu lasiet:

Samazinājies Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits

Senāta departamentu priekšsēdētāji norāda uz zemāku instanču tiesu nolēmumu un kasācijas sūdzību slikto kvalitāti

Paplašinās Augstākās tiesas nolēmumu un judikatūras pieejamība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211