Augstākās tiesas misija ir taisnīga un efektīva tiesas spriešana un tiesu sistēmas neatkarības stiprināšana, bet stratēģiskā vīzija – būt par taisnīguma garantu – to paredz Augstākās tiesas darbības stratēģija 2014.–2016.gadam, kas izstrādāta un apstiprināta aizvadītā gada nogalē.

Četri stratēģiskie mērķi palikuši tādi kā bija arī iepriekšējo gadu stratēģijās, bet aktualizēti uzdevumi to sasniegšanai. Šie stratēģiskie mērķi ir profesionāla un taisnīga tiesas spriešana, vienotas tiesu prakses veidošana, sabiedrības uzticēšanās un izpratnes par tiesu varu veicināšana un labas pārvaldības principa īstenošana.

Klāt nācis vēl piektais stratēģiskais mērķis – Augstākās tiesas reorganizācija, kas turpmākajos trīs gados būs īpaši aktuāls saistībā ar Latvijas tiesu sistēmas reformu, pārejot uz tā saukto „tīro” trīspakāpju tiesu sistēmu. Tajā Augstākā tiesa paredzēta tikai kā kasācijas instances tiesa, bez tiesu palātām, kas bija apelācijas instances. Likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Krimināllietu tiesu palāta Augstākajā tiesā pastāv līdz 2014.gada 31.decembrim, bet Civillietu tiesu palāta – līdz 2016.gada 31.decembrim.  

Augstākā tiesa kā savus mērķus šajā reorganizācijā izvirzījusikasācijas instances kapacitātes stiprināšanu un kasācijas instances uzdevumiem un noslodzei atbilstošas struktūras veidošanu, kā arī normatīvo aktu izstrādi reorganizācijas īstenošanai.

Augstākā tiesa uzskata, ka reorganizācijas procesā ir svarīgi apzināt kasācijas instancei nepieciešamos resursus un racionāli izmantot tiesu palātu cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu. Pārejā no apelācijas uz kasācijas instanci tiesa nodrošinās personālam nepieciešamo apmācību.

Tāpat Augstākā tiesa uzskata, ka svarīgi ir saglabāt Augstākās tiesas lomu vienotas tiesu prakses veidošanā. Līdz šim tajā nozīmīga loma bija tiesu palātām kā augstākajām apelācijas instancēm, kas, lietas skatot pēc būtības, veidoja visā valstī vienotu tiesu praksi. Turpmāk šo funkciju veiks piecas apgabaltiesas, tādēļ jāstiprina Augstākās tiesas kā kasācijas instances loma un kapacitāte tiesu prakses apkopošanā un judikatūras veidošanā.

Reorganizējot Augstāko tiesu, kā stratēģiski svarīgs mērķis izvirzīts tādas tiesas struktūras izveidošana, kas atbildīs kasācijas instances uzdevumiem un
noslodzei. Paredzēts izvērtēt nepieciešamās izmaiņas Augstākās tiesas struktūrā un darba organizācijā un atbilstoši izvērtējumam palielināt tiesnešu un darbinieku skaitu kasācijas instancē. Domāts par Judikatūras nodaļas kapacitātes palielināšanu un analītisko struktūrvienību veidošanu Augstākās tiesas departamentos.

Augstākās tiesas stratēģija ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas nosaka tiesas darbības un attīstības virzienus. Vadoties no stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, tiek izstrādāti ikgadējie struktūrvienību un Augstākās tiesas darba plāni un pieprasīti finanšu līdzekļi. 2014.–2016.gada stratēģijas izstrādē piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji un viņu palīgi, Administrācijas un tās nodaļu vadītāji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211