No 21. līdz 24.augustam Augstākās tiesas darbinieki – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Maksims Miņejevs, tiesnešu palīdzes Liene Āķe un Zane Skrastiņa, kā arī Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīdzes Līga Dāce un Laura Vigupe – devās komandējumā uz Helsinkiem, lai piedalītos pieredzes apmaiņas sanāksmēs Somijas Augstāko tiesu un citu instanču tiesās.

Augstākās tiesas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Somijas tiesu sistēmu, gūstot ieskatu Helsinku rajona tiesas, Helsinku apelācijas tiesas, Somijas Augstākās tiesas un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas darbā. Latvijas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar katras tiesu iestādes struktūru un darba organizāciju, īpašu uzmanību pievēršot tiesas atbalsta personāla darba pienākumiem.

Somijas Augstākajās tiesās tiesnešu palīgiem un zinātniski analītiskajiem padomniekiem līdzīgas funkcijas veic padomnieki (referendaries). Tā kā padomnieki ir valsts amatpersonas, kas apveltītas ar tiesneša amatam raksturīgajām garantijām, padomnieku atbildība tiesas spriešanā kopumā ir lielāka nekā Latvijā, un tas tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem juridiskajiem amatiem valstī. Augstākās tiesas pārstāvjiem kā viens no vērtīgākajiem ieguvumiem bija gūtais ieskats padomnieku darba organizācijas praktiskajos aspektos, ko raksturo patstāvība, struktūra un sistemātiskums.

 Somijas zemāko instanču tiesās Augstākās tiesas pārstāvji tika iepazīstināti ar tiesnešu kandidātu apmācību programmām, kas vērstas ne tikai uz kvalitatīva personāla piesaisti tiesu sistēmai, bet arī kalpo kā pieredzes apmaiņas vieta starp tiesu un citu juridisko amatu profesionāļiem. Latvijas delegācijai bija interesanti uzzināt, ka Somijas tiesu sistēmai kopumā ir raksturīgs lielāks elastīgums nekā Latvijā, piemēram, pirmās instances tiesas tiesnešiem ir iespēja uz laiku atstāt amatu, strādājot par padomniekiem Augstākajās tiesās. Tāpat tiesu sistēmas elastīgums delegācijai bija labi redzams tās apmeklētajā pirmās instances tiesas sēdē, kura noritēja neformālākā gaisotnē nekā tiesas sēdes Latvijā.

Vizītes laikā arī tika noskaidrots, ka Somijas tiesu sistēma pašlaik saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem kā Latvijā, piemēram, darba organizāciju pēcpandēmijas apstākļos un tiesvedības procesu digitalizāciju. Tomēr Latvijas tiesu sistēma pašlaik ir augstākā digitalizācijas fāzē nekā Somija, kurā, piemēram, nolēmumi joprojām tiek parakstīti tikai pašrocīgi.

Informatīvajās sanāksmēs Latvijas delegācija iepazīstināja Somijas kolēģus arī ar Latvijas Augstākās tiesas darbu.

Komandējumu līdzfinansēja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā.

Komandējums ir daļa no projekta “Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas darbiniekiem par efektīvu darba organizāciju”, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Augstāko tiesu un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Igaunijā par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396, e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv