Augstākās tiesas darbiniekiem sava darbība, uzvedība un attieksme pret apmeklētājiem un kolēģiem jāsamēro ar Augstākās tiesas darbinieku Ētikas kodeksa prasībām. Iestādes iekšējā dokumentā, kas stājās spēkā 1. septembrī, noteikti Augstākās tiesas darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi, kas ir saistoši tiesas darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata.

Tiesas darbiniekiem, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi: objektivitāte un godīgums, lojalitāte, konfidencialitāte, profesionalitāte.

Kodeksā noteikti arī Augstākās tiesas darbinieku uzvedības pamatprincipi, piemēram, darbinieki izvairās no nekoleģiālām attiecībām – intrigām, tenkām, liekulības, neizmanto ļaunprātīgi citu darbinieku nezināšanu vai kļūdas savā labā, bet saskarsmē ar citām personām tiesas darbinieki izturas ar cieņu, ir pieklājīgi un iecietīgi, respektējot ikviena likumiskās intereses.

Nepieciešamības gadījumā darbinieku rīcības izvērtēšanai var tikt izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā tiek iekļauti tiesas darbinieki, kuru profesionālā darbība izpelnījusies vispārēju kolēģu cieņu un atzinību. Komisijas lēmumiem par darbinieka rīcības atbilstību kodeksā noteiktajām normām ir rekomendējošs raksturs tiesas priekšsēdētājam. Ja darbinieka rīcība ir pretrunā kodeksā noteiktajām normām, darbiniekam var tikt izteikta piezīme.  

Augstākās tiesas darbinieku ētikas kodekss ir izstrādāts ar mērķi uzlabot tiesas darba kultūru un vairot sabiedrības uzticību tai. Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2007.-2010. gadam bija paredzēts pilnveidot tiesas darbinieku darba kārtības noteikumus, ieviešot augstākas ētikas prasības. Taču ir izstrādāts atsevišķs iekšējais normatīvais akts – tiesas darbinieku Ētikas kodekss, lai palīdzētu darbiniekiem saprast, kā izturēties saskarsmē ar kolēģiem un tiesas apmeklētājiem.

Savukārt Augstākās tiesas tiesneši savā darbā vadās, ievērojot Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa kanonus. Tiesnešu ētikas kodekss pieņemts Latvijas Republikas tiesnešu konferencē 1995. gadā, bet Tiesnešu ētikas komisija izveidota 2008. gada 11. aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211