Lai sekmētu Augstākās tiesas judikatūras plašāku un ērtāku izmantošanu, Judikatūras nodaļa Augstākās tiesas mājaslapā publicētos judikatūras nolēmumus sistematizējusi vairāku veidu klasifikatoros. Šobrīd izveidoti triju veidu klasifikatori.

Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv tiek publicēti Senāta nolēmumi, kuru atziņas veido judikatūru noteiktu tiesību jautājumu izpratnē. Judikatūras nodaļa sadarbībā ar Senāta departamentiem nolēmumus atlasa un apstrādā, veidojot tiesību attīstībai nozīmīgas atziņas.

Ja ar konkrētu nolēmumu tiek mainīta vai grozīta Senāta judikatūra, tas tiek papildus norādīts, tāpat tiek norādīts, ja nolēmumam pievienotas senatora atsevišķās domas, kas tiek publicētas pēc nolēmuma. Senāta Civillietu departamenta un Senāta Administratīvo lietu departamenta sadaļā pievienoti arī atsevišķu Senāta rīcības sēžu lēmumi, kā arī pieteikumi Satversmes tiesai un lēmumi par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu nolēmumu pieņemšanai.

Judikatūras nolēmumi sistematizēti šādos klasifikatoros:

1. Nolēmumi publicēti hronoloģiskā secībākatram Senāta departamentam. Nolēmumi sakārtoti pa gadiem, to pieņemšanas secībā.

 

2. Civillietās un administratīvajās lietās Senāta nolēmumi sistematizēti pēc lietu kategorijām, krimināllietās – pēc tiesību normām, ko skar nolēmumā risinātie jautājumi un kas saskan arī ar Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma struktūru.

Ja konkrētais Senāta nolēmums skar vairākus tiesību jautājumus, klasifikatorā tas ievietots pie katra no tiem.

Nolēmumi šajos klasifikatoros sakārtoti pa gadiem un augošā secībā pēc lietu numuriem.

Senāta Krimināllietu departamentam šis klasifikators sagatavots 2011. un 2012. gadam, Senāta Administratīvo lietu departamentam – katram gadam, sākot no 2004. gada, un pakāpeniski tiek veidots arī aktuālais – 2013. gada klasifikators.

Savukārt Senāta Civillietu departamenta nolēmumi, sākot ar 2003. gadu, sistematizēti vienā klasifikatorā pēc lietu kategorijām un tiek papildināti ar 2013. gada nolēmumiem. Turklāt aiz katra nolēmuma numura, datuma un virsraksta ir publiskotas arī nolēmumā paustās Senāta galvenās atziņas – tēzes, kas lietotājiem dod vispusīgāku priekšstatu par Senāta viedokli konkrētā jautājumā. Klasifikatora sadaļas veidotas, balstoties uz Augstākās tiesas mājaslapā un Senāta nolēmumu krājumos vēsturiski veidoto nolēmumu sadalījumu, bet Saistību tiesību daļa ir izvērsta sīkāk atbilstoši Civillikuma struktūrai, ņemot vērā judikatūras nolēmumos skartos jautājumus.

Šie klasifikatori pastāvīgi tiek papildināti – regulāri tiek pievienoti jaunākie nolēmumi. Lai vēl vairāk atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiks pilnveidots nolēmumu sadalījums.

Senāta Civillietu departamenta judikatūras nolēmumu klasiifikatoru pēc lietu kategorijām skatiet šeit

 

3. Specializētie rādītāji. Senāta Civillietu departamenta sadaļā izveidots judikatūras arhīvā ievietoto Senāta nolēmumu atziņu rādītājs darba lietās 2003. - 2012. gadam. Senāta atziņas darba lietās sakārtotas Darba likuma un citu normatīvo aktu kārtībā. Pie katras atziņas pievienots attiecīgais Senāta nolēmums.

Senāta atziņu rādītāju darba lietās skatiet šeit

 

Judikatūras nodaļa sagatavojusi vēl vienu rādītāju – 2012. gada Senāta judikatūras nolēmumos izmantoto Tiesību aktu rādītāju. Pēc publicēšanas Augstākās tiesas biļetena kārtējā numurā, kas tiks izdots tuvāko nedēļu laikā, arī šis rādītājs tiks publiskots mājaslapā.

Judikatūras nolēmumu klasifikatori pieejami sadaļā Tiesas informācija/ Judikatūras nolēmumu arhīvs.

Senāta Civillietu departamenta judikatūras nolēmumu klasifikatorus skatiet šeit

Senāta Krimināllietu departamenta judikatūras nolēmumu klasifikatorus skatiet šeit

Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūras nolēmumu klasifikatorus skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211