12.-13. septembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu augstāko tiesu vadītāju konferencē Parīzē, ko organizē Francijas Kasācijas tiesa un Francijas Konstitucionālā padome. 

Konference norisinās Francijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros. Tā kā par galveno Francijas prezidentūras prioritāti ir noteikta cilvēktiesību ievērošanas veicināšana, paralēli tiks organizētas trīs darba grupas, plašāk aptverot šo tēmu, lai sekmētu daudzpusēju dialogu un vienotas Eiropas tiesiskās telpas veidošanu.

Pirmā darba grupa tiks veltīta efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai un neatkarīga, objektīva tiesneša lomai tiesvedības procesā. Darba grupu vadīs Francijas Konstitucionālā padome.

Otrā darba grupa pievērsīsies attiecībām starp nacionālajām tiesām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Diskusiju organizēs Francijas Valsts padome.

Trešā darba grupa diskutēs par tiešsaistes saziņas palielināšanos un sociālo tīklu arvien lielāku izmantošanas, kā rezultātā rodas izaicinājums līdzsvarot personas tiesības uz vārda brīvību iepretī personas tiesībām uz privātās dzīves un ģimenes dzīves neaizskaramību. Darba grupu vadīs Francijas Kasācijas tiesa.

Konferencē piedalīsies tiesu varas pārstāvji no 47 valstīm.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa