Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē akceptēts pētījums un tā secinājumi par tiesu praksi adopcijas jautājumos.

Pētījuma mērķis ir ieviest vienotu tiesu praksi adopcijas apstiprināšanas lietās tiesās, lai sekmētu ātrāku bērnu adopcijas apstiprināšanu un bez ģimenes palikušo bērnu nonākšanu pie saviem jaunajiem vecākiem.

Pētījumā analizēta tiesu prakse adopcijas apstiprināšanas jautājumos un izdarīti secinājumi par virzību uz vienotu tiesu praksi, lemjot par bērna vārda maiņu, par otra vārda pievienošanu bērna līdzšinējam vārdam, par uzvārda maiņu, par adopcijas apstiprināšanu gadījumos, kad adoptē otra laulātā bērnu, un gadījumos, kad adopcija saistīta ar adopcijas apstiprināšanu uz ārvalstīm. Tāpat pētījumā atspoguļots, kā pastāvošā tiesu prakse risina tādus jautājumus kā bērna personas koda daļas maiņu, viena adoptētāja apstiprināšanu un citus jautājumus, un kādos gadījumos pirmo instanču tiesu spriedumi tikuši pārsūdzēti apelācijas kārtībā.

Pētījums sagatavots, ņemot vērā tiesu praksi laika posmā no 2008.gada līdz 2013.gada otrajam pusgadam, kad pirmās instances tiesās izskatītas 1439 ar adopcijas jautājumiem saistītas lietas. Tiesu prakse analizēta, apskatot atsevišķi pirmo instanču tiesu spriedumus un apelācijas instanču tiesu spriedumus, pavisam kopā pētīti vairāk nekā 400 šajā laika posmā pieņemtie tiesas spriedumi. Adopcijas lietās šajā laika posmā spriedumi netika pārsūdzēti kasācijas kārtībā, līdz ar to Augstākās tiesas judikatūra šo kategoriju lietās nav pieejama. Savukārt apelācijas instancē pārsūdzētas un izskatītas tikai 9 lietas.

Pētījuma autore ir juridisko zinātņu doktore zvērināta advokāte Ingmara Bergmane, kas strādāja sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.

Augstākā tiesa 2004.gadā veica tiesu prakses apkopojumu civillietu izskatīšanā par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem bērna uzturēšanai, laulības šķiršanu un neesamību. Salīdzinot ar pētījumu pirms 10 gadiem, ir papildinājies tiesu praksē pieņemto spriedumu skaits, ietverot jaunas atziņas un secinājumus, kā arī izvirzot problēmjautājumus, kuru analīze un izdarītie secinājumi ir ietverti jaunajā pētījumā.

Pētījums “Tiesu prakse adopcijas jautājumos” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211