Augstākās tiesas plēnums 2. maijā apstiprināja jaunu plēnuma reglamentu, pēc kura arī noritēja turpmākais plēnuma darbs.

Reglamentējot plēnuma sastāvu, noteikts, ka plēnumā piedalās Augstākās tiesas tiesneši. Bez balss tiesībām var piedalīties arī Augstākās tiesas Goda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kas aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus.

Plēnums ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā 2/3 no apstiprināto un zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita (iepriekš bija puse).

Tiesības piedalīties plēnumā un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem ir ģenerālprokuroram. Par citu personu uzaicināšanu izlemj Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Izdarītas izmaiņas plēnuma sasaukšanas iniciatīvā. Noteikts, ka plēnumu sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc savas, Senāta departamenta vai tiesu palātas iniciatīvas (iepriekš plēnumu bija jāsasauc arī tad, ja to pieprasīja ne mazāk kā 1/3 daļa Augstākās tiesas tiesnešu un arī pēc tiesnešu konferences un ģenerālprokurora ierosinājuma apspriest tiesību normu interpretāciju).

Plēnuma sēdes ir atklātas, taču sēdi vai tās daļu plēnums var pasludināt par slēgtu. Reglamentā noteikts, ka slēgtas būs sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu un ģenerālprokurora atlaišanu no amata.

Izmaiņas paredzētas balsošanas kārtībā. Balsošana notiek atklāti, ja plēnums nenolemj citādi. Ievēlot amatpersonas, kā arī dodot atzinumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu un ģenerālprokurora atlaišanu no amata, balsošana notiek aizklāti. Turpmāk tiesnešiem balsošanā ļauts izvēlēties „par”, „pret” vai „atturas” (iepriekš atturēties nedrīkstēja).

Plēnuma lēmumu pieņem ar klātesošo tiesnešu balsu vairākumu (iepriekš bija nepieciešams visu Augstākās tiesas tiesnešu balsu vairākums). Lēmums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu un ģenerālprokurora atlaišanu no amata būs pieņemts, ja par to nobalsos ne mazāk kā 2/3 no Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

Precizēta plēnuma informācijas pieejamības kārtība. Vispārpieejama informācija, kas tiks publicēta arī Augstākās tiesas mājas lapā, ir atklātā sēdē pieņemts lēmums un slēgtā sēdē pieņemta lēmuma rezolutīvā daļa.

Plēnums ir Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce, kuras kompetence noteikta likumā „Par tiesu varu”: plēnums izvirza apstiprināšanai Saeimā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru, ievēl Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus un Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājus, dod atzinumu par to, vai ir pamats Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanai vai ģenerālprokurora atlaišanai no amata, izraugās Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no Latvijas Republikas tiesnešu vidus, ievēlē Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus, ievēlē Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus, ievēlē Disciplinārtiesu un tās priekšsēdētāju, apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus. Plēnuma reglamentā, ko apstiprināja 2. maijā, noteikts, ka plēnums kā tiesnešu pašpārvaldes institūcija var apspriest jebkuru Augstākajai tiesai un tiesu sistēmai aktuālu jautājumu.

 

Augstākās tiesas plēnuma reglamentu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211