Starp nozīmīgākajiem Satversmes tiesas pēdējo gadu spriedumiem minami tie, kas vērsti uz tiesu varas neatkarības kā konstitucionālas vērtības aizsardzību un valsts varas trīs atzaru sadarbību šīs vērtības stiprināšanā, uzrunājot konstitucionālo tiesību semināra „Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi” dalībniekus, sacīja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Kā tiesu sistēmai būtiskus viņš minēja divus Satversmes tiesas lēmumus – par neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību un par tiesnešu un prokuroru atalgojuma reformu.

„Kaut abās lietās Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību, svarīgākas ir tiesas lēmumos ietvertās norādes, kā demokrātiskā valstī veidojamas līdzsvarotas un cieņpilnas attiecības starp likumdevēju un izpildvaru, no vienas puses, un tiesu varu, no otras puses, turklāt domājot un rīkojoties ilgtermiņā,” sacīja I.Bičkovičs

Tieslietu padomes priekšsēdētājs īpaši akcentēja lēmumā tiesnešu algu reformas lietā Satversmes tiesa sniegtos atzinumus par Tieslietu padomes lomu un procesuālajām tiesībām tiesu varas interešu aizstāvēšanā, kā arī par likumdevēja sadarbību ar tiesu varu. „Var teikt – Satversmes tiesa ar savu lēmumu likuma pantus par Tieslietu padomi piepildījusi ar reālu saturu,” atzina Tieslietu padomes priekšsēdētājs.

Savukārt, akcentējot 9. decembra konferences tematu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, I.Bičkovičs atgādināja, ka, izveidojot Satversmes tiesu, tās funkcijās neietilpa tiesību normu atbilstības vērtēšana un tikai kopš 2000. gada grozījumiem Satversmes tiesas likumā tai piešķirtas šādas tiesības, savukārt vispārējās jurisdikcijas un administratīvajām tiesām – tiesības vērsties Satversmes tiesā, ja tās konstatē piemērojamās normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Ar katru gadu tiesu pieteikumu skaits Satversmes tiesā pieaug. „Tiesas novērtē, ka Satversmes tiesas process dod iespēju daudz vispusīgākam tiesību normas izvērtējumam,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā, analizējot aktuālas administratīvo tiesu un Satversmes tiesas prakses problēmas, seminārā referēja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

9. decembrī aprit 16 gadi kopš satversmes tiesas pastāvēšanas, un tiesa savas gadskārtas atzīmē, rīkojot zinātniski praktiskus seminārus vai konferences, kuros tiek diskutēti aktuāli konstitucionālo tiesību jautājumi, atskatoties uz jau paveikto, meklējot aktuālo problēmu risinājumus un iezīmējot attīstības tendences.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211