Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam noteiktas divas prioritāras darbības jomas: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Katrai no šīm jomām izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.

Lai tiesas spriešanu kasācijas instancē darītu efektīvāku, Augstākā tiesa uzmanību pievērsīs tiesas spriešanas kvalitātei, pamattiesību ievērošanai, kā arī tiesu prakses apkopošanai un pieejamībai. Tiesas spriešanas efektivitātes uzlabošana saistīta ar tiesnešu un darbinieku tālākizglītību, cilvēkresursu vadības sistēmas attīstību, informācijas tehnoloģiju attīstību un efektīvāku elektronisko dokumentu apriti.

Augstākās tiesas autoritāte tika stiprināta, nostiprinot kasācijas instances lomu un nodrošinot atklātību tiesas darbā. Jau vairākus gadus Augstākā tiesa mērķtiecīgi realizē sabiedrības tiesiskās izglītošanas funkciju, un šis virziens tiks turpināts. Kā savu uzdevumu Augstākā tiesa saredz arī Latvijas Senāta vēsturiskās pēctecības saglabāšanu, jo īpaši Latvijas un tās tiesu sistēmas simtgades laikā. 

Apzinoties kopīgo Augstākās tiesas misiju – taisnīgu un efektīvu tiesas spriešanu un tiesu sistēmas neatkarības stiprināšanu – stratēģijas izstrādāšanā piedalījās gan tiesas vadība un Administrācija, gan departamenti un Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Augstākās tiesas pamatfunkcijas, kas noteiktas likumos un arī darbības stratēģijā, ir tiesas spriešana, lietu izskatīšana Disciplinārtiesā, vienotas tiesu prakses veidošana un judikatūras attīstīšana, kā arī sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšana. Kā papildfunkcijas Augstākā tiesa noteikusi Tieslietu padomes darbības nodrošināšanu, kā tas paredzēts likumā „Par tiesu varu”, un sabiedrības informēšanu un tiesisko izglītošanu, ko Augstākā tiesa kā darbības papildfunkciju noteikusi, apzinoties savu lomu tiesu sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211