Saeimā 12.jūnijā atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir septītā komentētā Satversmes nodaļa.

Izdevuma autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, starp tiem arī Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.

Jautrīte Briede komentējusi Satversmes 78.pant un 79.pantu. Savukārt Dita Plepa sadarbībā ar Jāni Lazdiņu Satversmes 66.pantu un sadarbībā ar Anitu Rodiņu Satversmes 80.pantu.

Likumdošanas satversmisko procedūru pētījums ilga vairāk nekā trīs gadus un ir rezumējies 592 lappušu lielā monogrāfijā, kur ir ne tikai Satversmes normu komentāri, bet arī vairāki vērtīgi raksti par likumdošanu pielikumā  “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Te publicēts arī Tieslietu padomes sekretariāta padomnieces Dr.iur. Daces Šulmanes raksts “Likumdevējs jaunu regulējuma jomu meklējumos”, kurā iezīmēts arī jauns izaicinājums likumdevējam – normatīvās bāzes nepaplašināšana.

Grāmatā pieejams arī pētījums par oficiālo publikāciju – likumdošanas procesa noslēguma posmu – Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918.gadā. Šī pētījuma autoru kolektīvā Dr.iur. Jāņa Plepa zinātniskajā vadībā strādājušas arī Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīdzes Santa Ratnika un Dārta Ūdre.

Latvijas Universitātes projekts ilgst jau vairāk nekā 10 gadu, un pirmā komentāru grāmata – “Cilvēka pamattiesības “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā iznāca 2011.gadā. Satversmei ir ievads un astoņas nodaļas, no kurām tagad komentētas ir septiņas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211