Tieslietu ministrija jau informējusi, ka, sagaidot Latvijas valsts un arī tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, šogad pirmo reizi 49 tieslietu sistēmas darbiniekiem tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes.

Apbalvojumu saņems 16 bijušie un tagadējie Augstākās tiesas tiesneši. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ir gandarīts par Augstākās tiesas tiesnešu darba un devuma tieslietu sistēmas attīstībā novērtējumu.

Ar I pakāpes Goda zīmi tiks apbalvots neatkarīgās Latvijas Augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs Gvido Zemribo, bijušais Senāta Civillietu departamenta senators Imants Fridrihsons, bijusī Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, tagad Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante Gunta Višņakova, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Senāta Civillietu departamenta senators Kalvis Torgāns.

Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvos bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju, tagad Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru Andri Guļānu, Senāta Krimināllietu departamenta senatori Valdu Eilandi un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu.

III pakāpes Goda zīmi saņems Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa, Krimināllietu tiesu palātas tiesneši Ausma Keiša un Eduards Pupovs, bijusī Senāta Civillietu departamenta senatore Rita Saulīte, bijušie Senāta Krimināllietu departamenta senatori Fricis Jaunbelzējs un Georgijs Kuzņecovs un bijusī Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Leontīne Plūksna.

Saskaņā ar apbalvojuma dibināšanas nolikumu, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīme tiek piešķirta par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. II pakāpes Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā. III pakāpes Goda zīmi piešķir par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu.

Apbalvojumus pasniegs Tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā, kas notiks piektdien, 7. novembrī Dailes teātrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211