Eiropas Savienības Augstāko administratīvo tiesu asociācijas dalībvalstis veido kopīgas elektroniskās datu bāzes Dec.Nat un JuriFast, tādēļ uz kopīgu semināru aicināja Augstāko tiesu dokumentu nodrošinājuma un analīzes departamentu darbiniekus. Seminārā Čehijā, Brno jaunu informāciju un pieredzi guva arī Latvijas Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Vanda Zoldnere un Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Inga Bite Perceva.

Elektroniskajās datu bāzēs DEC-NAT un Jurifast tiek publicēti Eiropas Kopienu tiesas un arī ES dalībvalstu tiesu nolēmumi. Izveidota un drīz sāks darboties vēl viena datu bāze Tour of Europe, kurā būs pieejama informācija par visu ES valstu tiesu sistēmām.

Kopš pagājušā gada datu bāzes Dec.Nat informācija tiek tulkota arī angļu valodā, un secināts, ka valstis angļu valodā ievietotos nolēmumus aktīvi izmanto. Tomēr, kā uzsver I. Bite-Perceva, seminārā akcentēta nepieciešamība sistēmu uzlabot, lai caur to varētu piekļūt arī pilnam nacionālās tiesas nolēmuma tekstam nacionālajā valodā.

Arī datu bāzes JuriFast izmantošanas apjoms ir uzlabojies, taču joprojām nav pietiekams. Seminārā dalībvalstis aicinātas paplašināt informāciju un ievietot datu bāzē nolēmumus tajos gadījumos, kad nacionālā tiesa izmanto vai interpretē ES tiesību normas. Dalībvalstu tiesām arī izsūtīta anketa, lai noskaidrotu iespējas nacionālajā tiesā izskatīt lietu sakarā ar jaunatklātu apstākli – Eiropas Kopienu tiesas spriedumu lietā pret citu dalībvalsti. Aptaujas dati tiks apkopoti un analizēti. 2008. gada janvārī Briselē notiks seminārs saistībā ar ES likumdošanas un juridiskās tehnikas problēmā, informē I. Bite-Perceva.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir Eiropas Savienības valstu Augstāko administratīvo tiesu asociācijas dalībniece kopš 2004.gada. Līdzdalība asociācijā sekmē tiesnešu un tiesas darbinieku zināšanu pilnveidošanu, piedaloties semināros, konferencēs, kā arī izmantojot kopīgas datu bāzes. Citu Augstāko administratīvo tiesu tiesnešu viedokļu izzināšanu par konkrētiem tiesību normu piemērošanas jautājumiem operatīvi nodrošina elektroniskā saziņas sistēma Forums, kurā ir iesaistījušies arī mūsu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši un viņu palīgi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211