Trešdien, 16.novembrī, Augstākajā tiesā viesojās Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente Diana Wallis.

Eiropas Tiesību institūta prezidente Augstākajā tiesā tikās ar Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Dzintru Ameriku un Rudīti Vīdušu un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani. Tika pārrunāts kopīgais un atšķirīgais Lielbritānijas un Latvijas Augstāko tiesu darbībā, ar humoru secinot, ka Latvijā situācija būtiski atšķiras, jo salīdzinājumā Lielbritānijas Augstākajā tiesā no 11 tiesnešiem tikai viena ir sieviete. Diana Wallis interesējās, vai paredzēts ieviest e-lietu, kā arī par citu tehnoloģisko iespēju izmantošanu tiesā.

Diana Wallisiepazīstināja tiesneses ar Eiropas Tiesību institūta darbības principiem un interešu jomām. Tā ir neatkarīga institūcija, kurā apvienojušies vairāk nekā 1300 biedru, gan fiziskas personas, gan iestādes, tai skaitā vairākas augstāko instanču tiesas. Institūts tiek izmantots kā diskusiju platforma alternatīviem piedāvājumiem Eiropas mēroga tiesību aktu projektiem, piemēram, mediācijas, digitālā kopējā tirgus regulējuma jomās. Institūts iesaistās ne tikai Eiropas Savienības projektos, bet arī Eiropas Padomes, UNIDROIT un citos. Diana Wallis aicināja arī interesentus no Latvijas apsvērt iespēju pievienoties Eiropas Tiesību institūtam novērotāja vai aktīva biedra statusā.

Diana Wallistika iepazīstināta arī ar Augstākās tiesas esošajām un vēsturiskajām telpām, kā arī ar muzeju. Viņa izrādīja īpašu interesi par Latvijas civiltiesību avotiem un kodifikācijas vēsturi. Šo interesi pamato gan viņas agrākā advokātes pieredze, gan tas, ka, būdama Eiropas Parlamenta deputāte vairāk nekā 12 gadus, viņa aktīvi iesaistījusies tieši vairākos ar starptautisko privāttiesību regulējumu saistītos tiesību aktu iniciatīvu projektos.

Savas vizītes laikā Rīgā Eiropas Tiesību institūta prezidente piedalījās arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences atklāšanā un šodien, 17.novembrī, piedalās Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros rīkotajā diskusijā par mediācijas attīstību Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane

E-pasts: anita.zikmane@at.gov.lv, tālrunis: 67020352