27. martā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja jaunie juristi no Vācijas, kas šobrīd gan studē, gan praktizējas Koblencas rajona tiesā.

Ar viesiem tikās Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis. Zinātniski analītiskais padomnieks sniedza interesentiem vispārēju informāciju par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, tiesu informācijas sistēmu, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, tiesnešu iecelšanu amatā, departamentu darbu, kā arī par Administrācijas struktūru un uzdevumiem.

Juristi izrādīja lielu interesi par Augstāko tiesu, uzdodot interesējošos jautājumus. Rihards Gulbis vācu kolēģiem pastāstīja par tiesvedības procesu kasācijas instances tiesā (kādas ir formālās prasības kasācijas sūdzības iesniegšanai, par kādiem jautājumiem var sniegt kasācijas sūdzību un kāda ir kasācijas instances tiesas kompetence). Tāpat informēja par to, kā tiek izlemts jautājums par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kā arī par Senāta darba praktiskajiem jautājumiem (tiesnešu palīgu un citu tiesas darbinieku pienākumiem, sadarbību ar tiesnešiem).

Vācu kolēģus arī interesēja Latvijas juridiskās izglītības sistēma (cik gadus ilgst mācības, cik daudz augstskolās var iegūt jurista kvalifikāciju). Jaunie juristi vēlējās noskaidrot, kādi ir zinātniski analītisko padomnieku pienākumi, ko Rihards Gulbis labprāt izskaidroja, pastāstot, ka pienākumos ietilpst piedalīšanās sevišķi sarežģītu lietu izskatīšanā, sniedzot savus atzinumus un palīdzot sagatavot spriedumu projektus, kā arī otrs lielais pienākumu atzars ir Senāta pārstāvēšana dažādās likumdošanas darba grupās, kurās notiek darbs ar jaunu likumu un to grozījumu izstrādi un apspriešanu.

Rihards Gulbis pastāstīja viesiem par tiesu prakses veidošanas nozīmīgumu, pieminot nesen īstenoto projektu – likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām portālā likumi.lv.

Tikšanās noslēgumā viesi noskatījās īsfilmu par Augstāko tiesu, apmeklēja tiesas muzeju, Lielo zāli un vēsturisko skulptūru “Taisnība”.

Vizītes Latvijā ietvaros jaunie juristi no Vācijas apmeklēs arī Saeimu, Okupācijas muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un citas iestādes, tādejādi visaptveroši iepazīstot Latvijas tagadni un pagātni.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396