Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos 2009. gada 1. decembrī aktualizējies jautājums par šī līguma mijiedarbību ar Eiropas Savienības Padomes 2000. gada decembrī Nicā pieņemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Šim jautājumam veltīta bija kārtējā Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konference, kas notika 20.-21. maijā Madridē un kurā piedalījās arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore Una Brenča.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā apkopotas tiesības un principi, kas jāievēro Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, piemērojot Kopienas tiesības. Lisabonas līgums šo dokumentu iekļāvis Eiropas primārajās tiesībās, izveidojot jaunus solidaritātes mehānismus un nodrošinot labāku aizsardzību Eiropas iedzīvotājiem. Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konferencē apspriesta Pamattiesību hartas iedzīvināšana civillietās un krimināllietās, akcentējot lietu nošķiršanu starp Eiropas Cilvēktiesību tiesu un Eiropas Kopienu tiesu un mijiedarbību starp abām tiesām.

Konferences noslēgumā pārrunāti arī turpmākie Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru sadarbības modeļi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211