Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā Senāta departamenta priekšsēdētāju sēdē izškirts jautājums par lietas pakļautību gadījumos, kad bāriņtiesa nodrošina bērna un vecāka saskarsmes tiesības atbilstoši tiesas nolēmumam civillietā.

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde atzina, ka laikā, kad bāriņtiesa nodrošina ar tiesas nolēmumu civillietā noteikto bērna un vecāka saskarsmes tiesību īstenošanu bāriņtiesas telpās, tā pilda tiesību normās noteiktos pienākumus, nodrošinot  publisko funkciju – prioritāti aizsargāt bērna tiesības un intereses. Šīs rīcības rezultātā var rasties bērna tiesību un interešu aizskārums. Šādos gadījumos ir runa par bāriņtiesas faktisko rīcību atbilstoši Administratīvā procesa likuma 89.pantam un rīcības tiesiskums ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā.

Jautājums skatīts pēc Senāta Administratīvo lietu departamenta lūguma izšķirt lietas pakļautību. Lietā Administratīvajā rajona tiesā saņemts pieteikums, kurā lūgts atzīt par prettiesisku pilsētas bāriņtiesas rīcību, kas izpaudās bērna tiesību pārkāpšanā bērna un vecāka saskarsmes tiesību īstenošanas laikā, kad bāriņtiesa nodrošināja ar tiesas nolēmumu civillietā noteikto saskarsmes tiesību īstenošanu bāriņtiesas telpās. Pieteicējs uzskata, ka ar bāriņtiesas rīcību ir pārkāptas bērna tiesības uz brīvību.

Vispārīgi civillietā pieņemta tiesas nolēmuma izpildes kontrole nav veicama administratīvā procesa kārtībā un uzraudzībai pār to vispārējā kārtībā ir jānotiek civillietas ietvaros. Arī iestādes darbības civillietas ietvaros nav pārbaudāmas administratīvā procesa kārtībā. Taču, kā atzīts Senāta departamentu priekšsēdētāju sapulces lēmumā, tas automātiski nenozīmē, ka jebkuras bāriņtiesas darbības, kas jebkādā veidā ir saistītas ar civillietu, ir pakļautas izskatīšanai civilprocesuālā kārtībā.

Pieteikuma pakļautības noteikšanā izšķiroša nozīme ir tam, kāds saskaņā ar tiesību normām ir bāriņtiesas veiktās rīcības raksturs.

Atbilstoši Civillikuma 182.pantam bāriņtiesai ir noteikta kompetence piedalīties saskarsmes personas atbilstības izvērtēšanā no bērna tiesību un interešu ievērošanas viedokļa. Ja bāriņtiesa nepiekrīt izvēlētajai saskarsmes personai vai puses nevar vienoties par saskarsmes personu, saskarsme īstenojama bāriņtiesas pārstāvja vai bāriņtiesas pilnvarotas personas klātbūtnē. Bāriņtiesai atšķirībā no citām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām vispārējās jurisdikcijas tiesa var uzlikt pienākumu veikt saskarsmes personas pienākumus, pienākums nodrošināt bērna un vecāka saskarsmes tiesību īstenošanu izriet no likuma un ir jāpilda. Tā ir bāriņtiesas faktiskā rīcība atbilstoši Administratīvā procesa likuma 89.pantam, un rīcības tiesiskums ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā.

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211