Valsts svētki nāk ar priecīgu vēsti Augstākajai tiesai - bijušajai senatorei, tiesību zinātniecei Guntai Višņakovai Ordeņu kapituls piešķīris valsts augstāko apbalvojumu - Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru.

Gunta Višņakova bija viena no pieciem Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kas uzsāka darbu Augstākajā tiesā tūlīt pēc Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 2004. gadā. Viņas plašās zināšanas dažādās tiesību nozarēs – administratīvajā procesā, civilprocesā, nodokļu tiesībās, civiltiesībās, valsts pārvaldē – bija nenovērtējams ieguldījums jaunā departamenta darbībā, kā arī pēc tam jaunizveidotajā Sūdzību izskatīšanas nodaļā.

Tieslietu sistēmā Gunta Višņakova nostrādāja 50 gadus: prokuratūrā, rajona tiesā, Tieslietu ministrijā un septiņus gadus par juridisko konsultanti Augstākajā Padomē, pēc tam - Saeimā. Kā likumprojektu izstrādes darba grupas locekle piedalījusies daudzu Latvijai fundamentālu likumu, piemēram, Komerclikuma, Administratīvā procesa likuma u.c., izstrādes un pilnveidošanas procesā. Piedalījusies Civillikuma komentāru un Civilprocesa likumu komentāru sagatavošanā, un par šo darbu 2005. gadā saņēmusi Ministru kabineta balvu.

Gunta Višņakova ir astotā Augstākās tiesas tiesnese, kura pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas saņems valsts augstāko apbalvojumu. Līdz šim Triju zvaigžņu ordenis ir piešķirts Andrim Guļānam, Robertam Guntim Namatēvam, Kalvim Torgānam, Pāvelam Gruziņam un Aivai Zariņai, bet Atzinības krusts - Rolandam Krauzem un Gunāram Aigaram.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211