Ar Tieslietu padomes 8.jūnija lēmumu Augstākās tiesas tiesnešiem Ludmilai Poļakovai un Jānim Tiltiņam uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopīga priekšlikuma, kuri savukārt rīkojās atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajai kārtībai.

Likuma pārejas noteikumu 74.2 punkts paredz, ka Tieslietu padome uzdod Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā. Tiesnesis saņem mēnešalgu un izdienas piemaksu, kas viņam bija noteikta kā Augstākās tiesas palātas tiesnesim.

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbību beidza 2014.gada 31.decembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211